twitter instagram YouTube

2014-07-29
Edukacja teatralna i promocja teatru

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zwrócenie uwagi na skalę i znaczenie publicznego mecenatu nad kulturą w Polsce, poprzez wspieranie działań o charakterze artystycznym, edukacyjnym, naukowym, popularyzacyjnym i wydawniczym, korespondujących z tradycją i osiągnięciami polskiego teatru oraz poszerzających jego oddziaływanie. Konkurs ogłoszony jest w ramach programu Teatr 2015- Promesa. Priorytet 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru. Termin składania wniosków upływa 30 września 2014 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym:

1) Zadań artystyczno-edukacyjnych, odnoszących się do tradycji i współczesności teatru publicznego w Polsce, w tym:

- warsztatów,

- wystaw,

- konkursów,

- produkcji i koprodukcji materiałów audiowizualnych oraz filmów, dokumentujących tradycję i współczesność polskiego teatru publicznego.

2) Zadań o profilu edukacyjnym i naukowym, poświęconych tradycji polskiego teatru, w tym:

- sesji, konferencji i paneli dyskusyjnych,

- projektów badawczych dotyczących historii teatru publicznego,

- przedsięwzięć edukacyjnych wykorzystujących media cyfrowe.

3) Zadań o profilu popularyzatorskim, historycznym i naukowym, poświęconych tradycji i współczesności teatru publicznego w Polsce, w tym:

- zadań poszerzających dostęp do archiwalnych materiałów teatralnych,

- zadań wdrażających nowe technologie w promowanie i upowszechnianie teatru,

- przygotowanie i publikację specjalnych wydań lub dodatków tematycznych do czasopism,

- tworzenie internetowych baz tematycznych i stron www, poświęconych lokalnym tradycjom teatru

polskiego.

4) Zadań dotyczących publikacji prac poświęconych tradycji i współczesności teatru publicznego w Polsce, w tym w formie:

- książki drukowanej,

- e-booka,

- audiobooka.

5) Kompleksowych zadań multidyscyplinarnych łączących wybrane spośród działań określonych w pkt. 1-3.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać następujące podmioty prawa polskiego:

-państwowe instytucje kultury,

-samorządowe instytucje kultury,

-organizacje pozarządowe,

-kościoły i związki wyznaniowe,

-uczelnie artystyczne,

-publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość,

-niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość,

-podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 1 700 000 zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

-50 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 90% budżetu przedstawionego we wniosku,

-200 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 60% budżetu przedstawionego we wniosku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 30 września 2014 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. Wnioski należy składać na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: wniosek do priorytetu „250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru”.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 15 września 2014 r., będą poinformowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych. Informacja o błędach przesyłana jest na wskazany we wniosku adres e-mail.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej:

http://www.mkidn.gov.pl/media/po2015/dokumenty/20140417Teatr_2015-priorytet_1-250-lecie_teatru_publicznego.pdf

KONTAKT:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ul. Jazdów 1

00-467 Warszawa

Osoba do kontaktu: Joanna  Biernacka tel. tel. 22 501 70 19, jbiernacka@instytut-teatralny(dot)pl

 

 

 

 

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas