twitter instagram YouTube

2016-10-17
Eko-odkrywcy

Fundacja Nasza Ziemia, Persie oraz Rossman zapraszają do włączenia się do akcji pn. Eko Odkrywcy.

Działania w ramach konkursu mają być skierowane do dwóch grup wiekowych:

 • GRUPA 1: dzieci z przedszkoli oraz klas podstawowych 1-3,
 • GRUPA 2: dzieci i młodzież z klas podstawowych 4-6, klas gimnazjalnych 1-3 oraz uczniowie szkół średnich.

Celem Konkursu jest:

 • zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka,
 • zainspirowanie dzieci i młodzieży do podjęcia działań, które mogą̨ przyczynić się do zrównoważonego rozwoju przy użyciu innowacyjnych form i metod pracy oraz dostępnych technologii,
 • kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa sprzyjających ochronie środowiska,
 • wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz nauk przyrodniczych.

Zadaniem konkursowym jest opracowanie Projektu zgodnego z celami Konkursu według następujących wytycznych:

 • Projekt powinien mieć charakter badawczy, to znaczy w zaproponowanych działaniach należy zaplanować takie metody i formy pracy, aby zaangażować i zaktywizować dzieci i młodzież do eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i indywidualnego poznawania rożnych zjawisk przyrodniczych. Projekt nie może mieć charakteru wyłącznie edukacyjnego i być prowadzony w formie wykładu, lekcji.
 • Projekt powinien być realizowany przy użyciu innowacyjnych form i metod pracy oraz z użyciem nowoczesnych technologii, przy czym za innowację rozumie się „wprowadzenie zmian, które coś ulepszają, dają nową jakość lub pozwalają stworzyć nowy standard (…), przy czym te innowacje mogą mieć charakter techniczny, organizacyjny, społeczny lub psychologiczny.” (def. Słownik Innowacji, www.pi.gov.pl).
 • Działania przedstawione w Projekcie mogą mieć charakter terenowy (to znaczy mogą być prowadzone w terenie poza pomieszczeniami Uczestnika) lub stacjonarny (to znaczy w pomieszczeniach Uczestnika).

Wnioski mogą składać szkoły, przedszkola, placówki oświatowe i wychowawcze oraz organizacje pozarządowe działające w Polsce.

Nagrody:

 • wartość łączna nagród podstawowych to 30 000 zł brutto (po 15 000 zł brutto na nagrody podstawowe w każdej Grupie konkursowej),
 • wartość łączna nagród dodatkowych dla Opiekunów Projektów to 4 000 zł brutto (po 2 000 zł brutto na nagrody dodatkowe dla Opiekunów Projektów w każdej Grupie konkursowej),
 • wartość łączna nagród dodatkowych dla Grupy Badawczej to 1800 zł brutto,
 • wartość nagrody specjalnej to maksymalnie 20 000 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przyznania przez Komisję nagrody specjalnej dla Projektu finałowego, który nie został zwycięzcą konkursu, beneficjent nagrody specjalnej zobowiązany jest do wydatkowania dofinansowania w ten sposób, iż kwotę do 3 000 zł brutto przeznaczy na realizację Projektu zgodnie z założeniami Budżetu Projektu, pozostałe 17 000 zł brutto przeznaczy na dofinansowanie Zielonej Szkoły lub cyklu wycieczek,
 • nagrodę specjalną należy rozumieć jako dofinansowanie następujących przedsięwzięć:
 • przypadku szkół podstawowych i organizacji pozarządowych – Zieloną Szkołę,
 • w przypadku przedszkoli – cykl wycieczek.

Termin składania wniosków upływa 9 listopada 2016 r. Prace konkursowe można zgłaszać, za pośrednictwem strony internetowej www.ekoodkrywcy.pl. Organizatorzy zakwalifikują do finału 20 projektów, które zostaną opublikowane na oficjalnej stronie konkursu. Ostatecznego wyboru zwycięzców dokonają internauci, oddając głosy na swoich faworytów. Wyniki tegorocznej edycji Eko Odkrywców poznamy 16 grudnia 2016 r.

 

Źródło oraz szczegółowe informacje: http://www.ekoodkrywcy.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas