twitter instagram YouTube

2014-10-07
Erasmus + zaproszenie do składania wniosków oraz "Przewodnik po programie"

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus+ na rok 2015. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy. Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ORAZ TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Akcja 1.
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 4 lutego 2015 r.
Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 4 marca 2015 r.
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 30 kwietnia 2015 r.
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 1 października 2015 r.
Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 4 marca 2015 r.
Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 3 kwietnia 2015 r.

Więcej informacji na stronie:  

 http://leszno.pl/Mobilnosc_edukacyjna_mlodziezy_%E2%80%93_ERASMUS_+,9857.html

  Akcja 2.
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 4 lutego 2015 r.
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży – 30 kwietnia 2015 r.
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 1 października 2015 r.
Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2015 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 10 lutego 2015 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 3 kwietnia 2015 r., 2 września 2015 r.
   

Więcej informacji na stronie: 

http://leszno.pl/Wspolpraca_na_rzecz_innowacji_i_wymiany_dobrych_praktyk_-_ERASMUS_+,9858.html


Akcja 3.
Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 lutego 2015 r., 30 kwietnia 2015 r., 1 października 2015 r.
   

Więcej informacji na stronie: 

http://leszno.p/Wsparcie_reform_w_edukacji._Rozwoj_polityki_mlodziezowej._Erasmus_+,9859.html
 

Działania „Jean Monnet”
Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty – 26 lutego 2015 r.
Więcej informacji na stronie:           

http://leszno.pl/Granty_dla_szkol_wyzszych_w_ramach_Erasmus_+,9860.html

 Działania w dziedzinie sportu
Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.

Więcej informacji na stronie:           

http://leszno.pl/Granty_na_rozwoj_sportu__w_ramach_Erasmus_+,9861.html

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+ . Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

- 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,

- państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia,

- państwa kandydujące do UE: Turcja i była jugosłowiańska republika Macedonii

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ do pobrania poniżej.

BUDŻET PROGRAMU:

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na  1 736,4 mln EUR:

Kształcenie i szkolenie:

1 536,5 mln EUR

Młodzież:

171,7 mln EUR

Działania „Jean Monnet”:

11,4 mln EUR

Sport:

16,8 mln EUR

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

 Więcej informacji można uzyskać kontaktując się  z zespołem zajmującym się konkretnym sektorem:

W sprawie projektów centralnych (w tym Erasmus+ Sport; Jean Monnet)  należy się kontaktować się bezpośrednio z agencją wykonawczą w Brukseli.
 

Informacje w języku polskim można uzyskać pod numerem | tel. 22 463 12 67 lub wysyłając e-mail na adres: centralne@erasmusplus.org.pl

Leszno. Rozwiń Skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas