twitter instagram YouTube

2014-05-16
Europa dla Obywateli

Program „ Europa dla Obywateli” ma na celu zwiększenie świadomości obywateli o historii i integracji europejskiej oraz pomoc obywatelom w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej wpływie na ich codzienne życie. Do 1 września 2014 r. prowadzone są nabory w Działaniu 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.

Program składa się z dwóch obszarów tematycznych: "Pamięć i Obywatelstwo europejskie” oraz "Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie", które są uzupełnione przez działanie horyzontalne: „Waloryzacja”: analiza, rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników projektów dofinansowanych z Programu „Europa dla Obywateli”.

Do 1 września 2014 r. prowadzone są nabory w Działaniu 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie:

  • Partnerstwo miast - Okres kwalifikowalności: projekty muszą się rozpocząć między 1 września 2015 a 31 grudnia 2015

Działanie to ma na celu wspieranie projektów zrzeszających szerokie grono obywateli z miast partnerskich skupionych wokół tematów zgodnych z celami programu. Priorytetowo traktowane są projekty ukierunkowane na priorytety określane corocznie dla tego działania. Dzięki mobilizowaniu obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do prowadzenia debat dotyczących konkretnych kwestii z europejskiej agendy politycznej, działanie to będzie promowało uczestnictwo obywateli w procesie kształtowania polityki Unii i rozwijało możliwości zaangażowania społecznego i wolontariatu w skali całej Unii.

Partnerstwo miast należy rozumieć w szerokim znaczeniu, tj. jako określenie odnoszące się do władz miejskich, które podpisały lub zobowiązały się podpisać umowy partnerskie, a także do władz miejskich uczestniczących w innych formach partnerstwa wspierających współpracę i powiązania kulturowe.

  • Sieci miast - Okres kwalifikowalności: projekty muszą się rozpocząć między 1 września 2015 a 31 grudnia 2015

Priorytetowo traktowane są sieci ukierunkowane na roczne tematy priorytetowe.

Oczekuje się, że projekty w zakresie Sieci miast:

- będą integrować szereg działań skupionych wokół tematów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, które mają być poruszane w kontekście celów lub rocznych priorytetów programu;

- będą skierowane do określonych grup docelowych, dla których wybrane tematy mają szczególne znaczenie, oraz będą angażować członków społeczności aktywnych w danym obszarze tematycznym (tj. specjalistów, stowarzyszenia lokalne, obywateli i grupy obywateli, których temat bezpośrednio dotyczy itp.);

- będą służyć jako podstawa dla przyszłych inicjatyw i działań między uczestniczącymi, miastami, związanych z poruszanymi zagadnieniami lub ewentualnie z późniejszymi tematami, będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Projekt społeczeństwa obywatelskiego musi obejmować co najmniej dwa z następujących trzech rodzajów działań:

- promowanie zaangażowania społecznego i solidarności: działania mogące promować debatę/kampanie/działania w zakresie zagadnień stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania w szerszych ramach praw i obowiązków obywateli Unii oraz nawiązywać do europejskiej agendy politycznej i procesu kształtowania polityki;

- gromadzenie opinii: działania mające na celu gromadzenie indywidualnych opinii obywateli dotyczących konkretnej, określanej co roku tematyki, sprzyjające podejściu oddolnemu (w tym wykorzystywaniu serwisów społecznościach, seminariów internetowych itp.) i umiejętności korzystania z mediów;

-wolontariat: działania promujące solidarność między obywatelami Unii i poza jej granicami.

Przewodnik po Programie, zawierający informacje na temat możliwości finansowania, procedur aplikacyjnych i kalendarz składania wniosków, jest już dostępny w języku polskim >>.

Priorytety Programu na rok 2014 >>

Dokumentację konkursową można znaleźć na stronie unijnej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego: eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens.

Przydatne informacje publikuje krajowy Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli: www.europadlaobywateli.pl.

Zarządzanie programem „Europa dla Obywateli” i dane kontaktowe

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji (DG COMM) odpowiada za opracowywanie i sprawne funkcjonowanie programu „Europa dla Obywateli”. DG COMM na bieżąco zarządza budżetem programu oraz określa jego cele, strategie i obszary priorytetowe działań, w tym zamierzenia i kryteria, po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Programowym. Ponadto kieruje ogólnym wdrażaniem programu, działaniami uzupełniającymi oraz oceną programu na szczeblu europejskim, a także prowadzi ich monitorowanie. Komisja Europejska przekazała odpowiedzialność za zadania związane z realizacją programu Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

EACEA, utworzona decyzją 2013/776/EU Komisji Europejskiej z dnia 18.12.2013, jest odpowiedzialna za wdrażanie większości działań programu „Europa dla Obywateli”. EACEA zarządza całymi cyklami projektowymi, które obejmują opracowanie zaproszeń do składania wniosków, wybór projektów i podpisanie decyzji o udzieleniu dotacji/umów o udzielenie dotacji, zarządzanie finansami, monitorowanie projektów, kontakty z beneficjentami oraz kontrole na miejscu.

Dalsze informacje: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

DANE KONTAKTOWE:

EACEA – Unit P7 Citizenship

Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/04A)

B-1140 Brussels – Belgia

Faks:+32 2 296 23 89; http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie:

eacea-p7-civilsociety@ec.europa.eu (Projekty społeczeństwa obywatelskiego)

eacea-p7@ec.europa.eu (Partnerstwo miast i Sieci miast)

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas