twitter instagram YouTube

2019-08-06
Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe.

Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe.

Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży ogłosiła granty na międzynarodowe działania młodzieżowe.

Cel konkursu

Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. Europejska Fundacja Młodzieży (European Youth Foundation, EYF) została powołana przez Radę Europy. Stymuluje współpracę pomiędzy młodzieżą w Europie poprzez udzielanie wsparcia finansowego działaniom młodzieżowym. EYF wspiera organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na rzecz młodzieży w dziedzinach istotnych z punktu widzenia polityki młodzieżowej Rady Europy, a są to m.in:

 • działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim;
 • działania mające na celu utrzymanie pokoju i umocnienie/zacieśnienie współpracy w Europie;
 • działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, w szczególności poprzez wspieranie i rozwój wymiany informacji;
 • działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;
 • studia, badania i dokumentacja dotyczące młodzieży.

Kategorie działań objętych dotacjami:

 • działalność międzynarodowa – spotkania młodzieży oraz liderów młodzieżowych mające na celu promocję aktywności młodzieży w międzynarodowym środowisku.
 • roczny plan pracy – zawierający działania na następny rok lub lata, międzynarodowe aktywności, działania pilotażowe, a także publikacje (wraz z rozwojem strony internetowej). Te aktywności miałby na celu wsparcie strategii harmonogramu działań organizacji w kilkuletniej perspektywie.
 • grant strukturalny – EYF może przyznać grant na sfinansowanie części ogólnych kosztów administracyjnych międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci zaangażowanych w działalność na poziomie europejskim.;
 • jednorazowy grant strukturalny – Fundacja może także, maksymalnie przez trzy lata, współfinansować koszty administracyjne międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci, aby umożliwić im stworzenie struktur europejskich.
 • projekt pilotażowy – jest odpowiedzią na konkretny problem danej społeczności. Jest ściśle dostosowany do realiów lokalnych.

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać:

 • reprezentanci międzynarodowej młodzieżowej organizacji pozarządowej lub sieci;
 • reprezentanci krajowej lub lokalnej pozarządowej organizacji młodzieżowej lub sieci;
 • struktury pozarządowe zaangażowane w działalność młodzieżową w krajach członkowskich Rady Europy.

Wysokość dotacji:

 • działalność międzynarodowa - EYF pokryje maksymalnie dwie trzecie całkowitego kosztu przedsięwzięcia;
 • roczny plan pracy - maksymalna kwota grantu: 50 000 euro;
 • grant strukturalny - maksymalna kwota grantu: 25 000 euro;
 • jednorazowy grant strukturalny - maksymalna kwota grantu: 10 000 euro;
 • projekt pilotażowy - maksymalna kwota grantu: 10 000 euro.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 1 października 2019 r. dla:

 • międzynarodowych działań odbywających się pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia następnego roku;
 • planów pracy na następny rok;
 • jednorazowych grantów strukturalnych (sieci regionalne) na następny rok.

Dla projektów pilotażowych nie ma ściśle określonych terminów, wnioski powinny być jednak nadsyłane co najmniej trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem działań, co umożliwi właściwą ich ocenę. Aplikacja odbywa się online i wymaga wcześniejszej rejestracji (www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply).

Dodatkowe informacje

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.eurodesk.pl/granty/europejska-fundacja-mlodziezy-granty-na-miedzynarodowe-dzialania-mlodziezowe

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas