twitter instagram YouTube

2017-01-24
Film - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z kinematografią. (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze).

Celem Konkursu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań:

  • festiwale, przeglądy, konkursy,
  • wystawy o tematyce filmowej wraz z katalogami,
  • zadania interdyscyplinarne, w przypadku których tematyka filmowa stanowi istotny element koncepcji programowej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Pragramu:

Wnioski mogą składać następujące podmioty prawa polskiego:

  • samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 5 750 000 zł.

Termin składania wniosków. (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze).

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2017 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w § 4 ust.1. na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa ,
z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu „Film”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas