twitter instagram YouTube

2016-09-07
FIO 2017, Priorytet 1 i 2

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaprasza m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe do składania ofert w Konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

1. Rodzaj zadania.
Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki P FIO nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.
Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:
Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych.
Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z Priorytetów:
Priorytet 1. Małe inicjatywy (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny);
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo (Konkurs Ogólny);

 
Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację P FIO.
Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2017 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł na obsługę techniczną Programu.
 
3. Zasady przyznawania dotacji.
Wysokość wnioskowanej dotacji:
- w Konkursie Ogólnym od 10 tys. zł do 100 tys. zł,
- w Priorytecie 1, Komponent Regionalny od 370 tys. do 902 tys. zł,
- w Priorytecie 1, Komponent Tematyczny do 1 mln zł,

 
4. Termin składania ofert.
Termin składania ofert na realizację zadań publicznych:
- w Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach Priorytetu 3 przypada od 6 września 2016 r. do 28 września 2016 r. do godziny 16:15

Źródło: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas