twitter instagram YouTube

2021-10-05
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja wspiera działania zgodne z jej celami statutowymi określonymi w § 6 Statutu Fundacji oraz z celami statutów podmiotów wnioskujących otrzymanie darowizny. Przed złożeniem wniosku zapoznać się ze Statutem Fundacji PGNiG S.A. oraz Regulaminem Przyznawania Darowizn przez Fundację PGNiG S.A. – 31 grudnia 2021 r.

FUNDATOR: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

CEL KONKURSU:
Celem Fundacji jest prowadzanie działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz promocji i wspierania: 2 1) kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarzeń teatralnych muzycznych i filmowych, 2) pozostałej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą, 3) działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz działalności badawczo-rozwojowej, 4) opieki nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrony zabytków, w tym w szczególności przemysłu gazowniczego i muzeów, 5) pomocy Polonii i Polakom za granicą, 6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 7) kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży, 8) ochrony i promocji zdrowia, 9) pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 10) rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, 11) ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju jak i za granicą, 12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historycznopatriotycznych oraz dotyczących kształtowania postaw obywatelskich, 13) ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego, 14) dobroczynności i działalności charytatywnej, 15) kultu religijnego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie. 

1) kultury jako dziedzictwa narodowego,

2) szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych, 

3) ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,

4) sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży, 

5) ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

6) ochrony środowiska, 

7) kultu religijnego, 

8) dobroczynności, 

9) oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno – patriotycznych, 

10) inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.” 

Wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie projektu musi posiadać rachunek bankowy. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przyznaje darowizny lub dotacje:

1) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

2) organizacjom pozarządowym,

3) innym podmiotom realizującym projekty zgodne i wspierające cele Fundacji, w szczególności takim podmiotom, jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytuty badawcze, kluby sportowe.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana                                        

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31.12.2021

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://fundacja.pgnig.pl/zloz-wniosek-online/

KONTAKT:
Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza
ul. M. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
e-mail: fundacja@pgnig.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas