twitter instagram YouTube

2019-07-24
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Priorytet I: Małe inicjatywy

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Priorytet I: Małe inicjatywy

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. ogłasza konkurs "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Priorytet I: Małe inicjatywy". Nabór wniosków trwa do 16 września.

Cel konkursu

Celem naboru jest wyłonienie operatorów, których zadanie polega na rozwoju i wzmacnianiu wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie obywatelkom i obywatelom realizacji oddolnych inicjatyw. W ramach konkursu wydzielono 2 ścieżki grantowe: możliwość realizowania regrantingu na terenie wybranego województwa lub regrantingu tematycznego/regionalnego.

Na co można uzyskać dofinansowanie

Realizacja projektów odbywa się poprzez wyłonienie operatorów, których zadanie polega na rozwoju i wzmacnianiu wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie obywatelkom i obywatelom realizacji oddolnych inicjatyw.
W ramach konkursu wydzielono 2 ścieżki grantowe:
-możliwość realizowania regrantingu na terenie wybranego województwa lubregrantingu tematycznego/regionalnego.
Realizowane projekty powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw.

W ramach ścieżki „regranting wojewódzki” planowane jest dofinansowanie co najmniej 16 zadań na terenie poszczególnych województw.
Regranting tematyczny / regionalny to prowadzenie działań w formie obejmującej obszar inny niż jednego województwa, np.:
– ogólnopolski – tematyczny (np. regranting na inicjatywy seniorów),
– ponadregionalny – obejmujący obszary geograficzne lub historyczne wchodzące w skład kilku województw (np. Kujawy, Kaszuby, itd.),
– subregionalny – obejmujący teren mniejszy niż jedno województw.

Kto może składać wniosk

  • Organizacje pozarządowe, w tym: jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe.
  • Instytucje kościelne.
  • Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
  • Spółdzielnie socjalne.
  • Sportowe spółki akcyjne/spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
    Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).

Wysokość dotacji

maks. 731.250 zł, 100% (regranting wojewódzki); - maks. 250.000 zł, 100% (regranting tematyczny/regionalny).

Budżet programu to 10.200.000 zł.

Termin składania wniosków

Wnioski należy złożyć do 16 września.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: https://niw.gov.pl/fio-2020-priorytet-1-rozpoczynamy-konkurs/

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas