twitter instagram YouTube

2014-05-05
Fundusz Współpracy Dwustronnej

Minister Zdrowia jako Operator Programu pn. "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" ogłosił II nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Nabór projektów do programu odbywa się w okresie od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.11.2014 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych  praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein). Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. 

Wydatki kwalifikowalne w ramach Funduszu stanowią:

a) opłaty i koszty podróży za udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach,

b) koszty podróży w ramach wizyt studyjnych,

c) koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów,

d) koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów,

e) działania informacyjno-promocyjne,

f) opłaty za doradztwo zewnętrzne.   

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

 Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe  będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym:

- podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym: podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych,

- instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia,

- uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych,

- domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie,

- organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Podmioty prowadzące działalność leczniczą mogą aplikować o dofinansowanie w konkursie pod warunkiem funkcjonowania w publicznym systemie ochrony zdrowia tj. muszą posiadać kontrakt z NFZ lub funkcjonować w ramach innego systemu środków publicznych. Wymóg funkcjonowania w publicznym systemie finansowania pomocy społecznej dotyczy również domów pomocy społecznej. 

Partnerami z Państw – Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Całkowita alokacja środków dostępnych z FWD na poziomie programu PL07 w ramach II naboru (środki z funduszy norweskich i EOG oraz z budżetu państwa) to 180 000  EUR, tj. 754 812 PLN.  Dodatkowo beneficjenci zapewniają wkład własny, który stanowi co najmniej 10% wartości każdego projektu w przypadku organizacji pozarządowych i co najmniej 15% w przypadku wszystkich innych beneficjentów.

Poziom dofinansowania projektów FWD wynosi maksymalnie do:

- 85%  wydatków kwalifikowanych w przypadku wszystkich wnioskodawców uprawnionych do składania wniosków z wyjątkiem organizacji pozarządowych;

- 90% wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów składnych przez organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, projekty muszą dotyczyć działalności statutowej wnioskodawcy.

W ramach 15% wkładu własnego nie przewiduje się udzielania zapewnień finansowania przez Ministerstwo Zdrowia jednostkom podległym i nadzorowanym.

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46.500 EUR,  tj. 194 993 PLN.

Operator Programu nie będzie przekazywać zaliczek na realizację projektu FWD. Dofinansowanie zostanie przyznane w PLN.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór projektów FWD do programu odbywa się w okresie od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.11.2014 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji.  

DODATKOWE INFORMACJE:

Wniosek powinien mieć charakter partnerski, jednakże wnioskodawca ma możliwość aplikowania w ramach FWD o dofinansowanie wzięcia udziału w szkoleniach/warsztatach organizowanych na terenie Państw - Darczyńców przez podmioty inne niż Partner. W takich przypadkach nie jest wymagany list intencyjny lub umowa partnerska jako załączniki do wniosku. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 530 01 66   (dni robocze 10.00-14.00) lub poprzez pocztę elektroniczną – adres: fwd@mz.gov.pl.

Wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej Operatora Programu.

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas