twitter instagram YouTube

2019-08-07
Granty Fundacji Tauron

Granty Fundacji Tauron

Celem Konkursu są działania na rzecz dobra publicznego głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki, a dodatkowo w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży,
  • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,
  • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym lub prawnym, instytucjom, ośrodkom i placówkom,
  • prowadzenie lub wspieranie kampanii prospołecznych,
  • prowadzenie lub wspieranie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
  • organizowanie lub finansowanie imprez edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych,
  • organizowanie lub wspieranie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego
  • finansowe, rzeczowe, organizacyjne lub prawne wspieranie wszelkich podmiotów prawa, w tym osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji w ich działalności zbieżnej z celami Fundacji.

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać osoby fizyczne i prawne, instytucje, ośrodki i placówki.

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu nie została określona, podobnie jak maksymalna wysokość wnioskowanej kwoty.

Termin składania wniosków

Nabór na składane wnioski jest ciągły. Wnioskodawca przesyła na adres Fundacji wniosek o udzielenie pomocy w formie pisemnej, przedstawiając we wniosku przedmiot pomocy i jego uzasadnienie.

Dodatkowe informacje

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas