twitter instagram YouTube

2021-01-22
Inicjatywy ekologiczne Centrów Wolontariatu Caritas w roku 2021

Inicjatywy ekologiczne Centrów Wolontariatu Caritas w roku 2021

Konkurs jest realizowany przez Caritas Polska w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, który został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska - nabór do 22.02.2020 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Tematyka inicjatywy powinna zawierać się w jednym lub kilku spośród poniższych OBSZARÓW PROBLEMOWYCH:

1.    Podniesienie świadomości ekologicznej członków lokalnej wspólnoty;

2.    Popularyzacja encykliki “Laudato si’ – w trosce o wspólny dom” i społecznej nauki Kościoła w obszarze ekologii;

3.    Zmiana modelu konsumpcji – ekonomia dzielenia, oSKAgraniczenie konsumpcji, promowanie wielokrotnego wykorzystywania przedmiotów, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów;

4.    Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza – smog, spalanie śmieci, rodzaje i jakość paliw, zapobieganie przedwczesnym zgonom z powodu chorób układu oddechowego, schorzeń układu sercowo-naczyniowego, immunologicznych i nowotworów;

5.    Odpowiedzialna konsumpcja żywności, w tym przeciwdziałanie jej marnowaniu, korzystanie z żywności wytwarzanej lokalnie, ograniczenie ilości produktów o wysokim śladzie węglowym;

6.    Ochrona i/lub przywracanie bioróżnorodności, w tym ogrody dla motyli pszczół i ptaków, zastępowanie trawników łąkami kwietnymi, przywracanie naturalnego charakteru miejsc zdegradowanych, tępienie wnyków, przywracanie miedz i zadrzewień śródpolnych, przywracanie zadrzewień wzdłuż dróg i rzek i in.;

7.    Przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym ograniczenie lokalnej emisji CO2 i metanu przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. paneli fotowoltaicznych czy pomp cieplnych, kupowanie lokalnych produktów, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, przywracanie zadrzewień śródpolnych, wzdłuż dróg i rzek i in.;

8.    Ograniczanie strat wody, w tym zwiększanie lokalnej retencji, deregulacja rzek, ochrona mokradeł, budowa jazów, przywracanie młynówek i stawów, przywracanie lasów lub łąk w miejscach o niskiej użyteczności rolniczej.

Przedmiotem zgłoszonych inicjatyw mogą być działania NIEINWESTYCYJNE. Mogą one obejmować:

   a) Kampanie społeczne, edukacyjne lub medialne na poziomie lokalnym, w tym:

-szkolenia, warsztaty lub spotkania z ekspertami lub praktykami;
-tworzenie materiałów edukacyjnych lub kampanijnych;
-tworzenie materiałów medialnych/ informacyjnych i ich publikacja imprezy lub wydarzenia ogólnodostępne;
-badanie stanu świadomości lokalnej społeczności;
-inne formy popularyzacji wiedzy i rozwiązań ekologicznych.
 
  ​b) Wdrażanie konkretnych rozwiązań ekologicznych służących zmianie dotychczasowych praktyk danej społeczności lokalnej lub jej poszczególnych mieszkańców, na przykład:

-utworzenie systemu wykorzystania i dystrybucji wśród potrzebujących żywności o ograniczonym  terminie przydatności do spożycia;
-organizacja szkolnej giełdy rzeczy używanych, która umożliwi wymianę zbędnych urządzeń lub wyposażenia;
-organizacja zbiórki sprzętu i narzędzi; nawiązanie współpracy z zakładem utylizującym zużyty sprzęt;
-założenie ogrodu dla motyli pszczół i ptaków;
-ratowanie zagrożonych populacji zwierząt żyjących na terenie zurbanizowanym, np. przez budowę budek dla jerzyków czy sów, domków dla trzmieli lub schronień dla drobnych ssaków, np. nietoperzy czy jeży;
-utworzenie pokazowego systemu paneli fotowoltaicznych, czy innych OZE, zamontowanych w obiekcie szkolnym;
-przywracanie miedz i zadrzewień śródpolnych oraz rosnących wzdłuż dróg i rzek;
-zastąpienie krótko-strzyżonych trawników rzadko koszonymi łąkami kwietnymi;
-rekultywacja i przywrócenie naturalnego charakteru miejsc zdegradowanych przyrodniczo, zwłaszcza miejsc użyteczności publicznej – parków, terenów zielonych;
-przywrócenie zieleni i chłonnej gleby na utwardzonym placu, skwerze lub ulicy;
-przywrócenie naturalnego biegu wybranego odcinka rzeki lub przywrócenie do życia starej młynówki lub stawu czy oczka wodnego;
-zmiana sposobu dystrybucji wody i napojów polegająca na rezygnacji z napojów, zwłaszcza słodkich,  konfekcjonowanych w plastikowych butelkach, kartonach, puszkach i zastąpienie ich systemem filtrowania i dystrybucji wody.  

  c) Tworzenie lokalnych porozumień osób lub instytucji wspólnie podejmujących działania na rzecz ekologii integralnej, w tym poszerzenie bazy społecznej działań ekologicznych, poprzez włączanie osób spoza zespołu projektowego (szerszej społeczności lokalnej) w korzystanie z wypracowanych rozwiązań.

  d) Upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez Wspólnotę Caritas Laudato Si’, w tym eksponowanie istniejących lub nowych rozwiązań ekologicznych w przestrzeni publicznej – uczynienie ich widocznymi i dostępnymi dla ogółu społeczności lokalnej.

  e) Inne praktyczne działania propagujące nauczanie Kościoła Katolickiego odnoszącego się do zagadnień ekologicznych.

Wraz z ofertą system Witkac wygeneruje zgodę na przetwarzanie danych osobowych sygnatariuszy wniosku, która dotyczy przetwarzania danych osobowych tych osób przez Caritas Polska w celu rozpatrzenia wniosku na dofinansowanie w toku procedur konkursowych. Złożenie oferty w systemie Witkac, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej rozpatrzenie. Zgoda ta jest integralną częścią oferty. W przypadku braku zgody na rozpatrzenie oferty, wnioskodawcy proszeni są o rezygnację z jej złożenia. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : do 10 000,00 zł Pula środków ogółem: 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór do 22.02.2021

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  Zadania mogą być realizowane od 06.04.2021 do 15.09.2021

DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie organizatora https://laudatosi.caritas.pl/

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas