twitter instagram YouTube

2016-10-18
Innowacje społeczne w ramach PO WER

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-007/16 na makro-innowacje: Ścieżka A – Akcelerator w temacie: Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS ,Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Celem Konkursu jest opracowanie koncepcji akceleratora obligacji społecznych i jej przetestowanie oraz zbudowanie potencjału do wdrażania obligacji społecznych oraz koalicji na rzecz ich realizacji.

Wnioski mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 30 000 000 zł. Poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa wynosi 97%.

Termin składania wniosków upływa 31 października 2016 r. Wnioski można składać od 20 września 2016 r. Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz:

  • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku,
  • w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MR.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:

  • osobiście w siedzibie w Kancelarii Ogólnej MR, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
  • przesyłką kurierską,
  • pocztą,
  • w formie elektronicznej — w tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MR (adres: /MR/SkrytkaESP).

 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-5/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas