twitter instagram YouTube

2017-01-18
Inwestycja w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej-OSI

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej .Poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej - OSI

CEL KONKURSU:
Wsparcie projektów, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego poprzez:

  • adaptację, modernizację, przebudowę, rozbudowę oraz/lub wyposażenie i doposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej,
  • budowę i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI :
Podmioty wskazane w odpowiednich Mandatach Terytorialnych dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, zgodne z rodzajami podmiotów wymienionymi w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, a więc:

  • placówki wychowania przedszkolnego,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu jest 9 817 499,89 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalna wartość dofinansowania wynika z Mandatów Terytorialnych dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji oraz obliczana jest zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu z zastrzeżeniem, że w projektach, w których występuje pomoc de minimis, maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 700 000 zł. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla:

  • Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji wynosi 8 372 500 zł,
  • Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji wynosi 1 444 999,89 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW :
Termin upływa 14 lutego 2017 r. o godz.15:30.

DODATKOWE INFORMACJE:
Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+). Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.
Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/168

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas