twitter instagram YouTube

2020-09-03
Klub Sportowy - co to?

Klub Sportowy - co to?

Klub sportowy – podstawowa jednostka organizacyjna realizująca cele i zadania w zakresie danej dyscypliny sportu. Organizacja sportowa posiadająca osobowość prawną działająca, jako osoba prawna (np. w formie sportowej spółki akcyjnej lub stowarzyszenia kultury fizycznej), której głównym - i najczęściej jedynym - celem jest udział w rozgrywkach sportowych, organizowanych pod egidą konkretnej federacji (krajowej, bądź kontynentalnej - rzadziej światowej) w stosownej kategorii wiekowej, płci i statusie zrzeszonych w nim osób.

Kluby sportowe mogą działać w formie:

 • stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS (powstają i rejestrują się jak inne stowarzyszenia/ fundacje)
 • uczniowskich klubów sportowych,
 • stowarzyszeń wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (wtedy, gdy nie prowadzą działalności gospodarczej, a co więcej jej prowadzenia nie może przewidywać statut takiego stowarzyszenia, ponieważ wtedy muszą zarejestrować się w KRS),
 • spółek kapitałowych, tj. zarejestrowanych w KRS spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych (podmioty te są przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą, wiele piłkarskich klubów pierwszoligowych działa w takiej formie prawnej).

Działalność tylko w zakresie sportu

Podstawowy warunek istnienia klubu sportowego stanowi realizacja zadań w zakresie sportu, czyli (zgodnie z ustawową definicją) „wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne [np. rekreacyjne] lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej [uczestników], rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”.

O ile jednak organizacje rejestrujące się w KRS mogą dodatkowo podejmować wszelkie działania zgodne z prawem, o tyle uczniowskie kluby sportowe oraz inne kluby decydujące się na rejestrację w Urzędzie Miasta Leszna muszą prowadzić działalność wyłącznie w zakresie sportu. Podjęcie aktywności pozasportowej, nawet merytorycznie wysoce uzasadnionej (np. ekologicznej), powoduje konieczność wpisania podmiotu do KRS (wynika to z art. 4 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie oraz z rozporządzenia ministra sportu i turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych.

Rejestr (ewidencja) starosty

Klub sportowy, który chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia, a w swoim statucie nie przewidział prowadzenia działalności gospodarczej, podlega uproszczonej procedurze rejestracji. Oznacza to, że rejestruje się tylko u starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu, a nie w KRS (rejestracja przebiega zgodnie z procedurą Kodeksu postępowania administracyjnego).

Uczniowski klub sportowy mających w statucie zapis o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej musi być podmiotem zarejestrowanym w KRS jako przedsiębiorca. W ewidencji starosty nie są rejestrowane kluby sportowe z zapisem o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Prawne podstawy działalności

Stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji starosty (nieprowadzące działalności gospodarczej):

 • zasady zakładania zgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą o sporcie,
 • nabywanie osobowości prawnej zgodne z ustawą o sporcie (i Kodeksem postępowania administracyjnego),
 • prowadzenie działalności zgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz ustawą o działalności pożytku publicznego.

Rejestracja

Stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji starosty (nieprowadzące działalności gospodarczej):

 • rejestracja w ewidencji starosty – bezpłatna dla UKS, a dla stowarzyszenia płatna 10 zł,
  Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto Urzędu Miasta Leszna ul. Karasia 15,
  64-100 Leszno
  Nr konta bankowego: 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
 • starosta wydaje decyzję nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

Założyciele i członkowie

Stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji starosty:

 • min. 7 założycieli (osoby fizyczne),
 • obywatele polscy (cudzoziemcy na wyjątkowych zasadach),
 • osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba prawna jedynie jako członek wspierający, nie ma prawa głosu na posiedzeniach władz stowarzyszenia.
 • w uczniowskim klubie sportowym mogą być członkami uczniowie, nauczyciele, rodzice.

Cele i formy działań

Stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji starosty (nieprowadzące działalności gospodarczej):

 • cele wyłącznie w zakresie kultury fizycznej (sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej),
 • cel niezarobkowy
 • cel sportowy, np.: rozwijanie różnych form kultury fizycznej; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie; integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania; prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej
 • możliwość prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • działania mogą być adresowane do: członków organizacji, osób spoza organizacji, członków organizacji i osób spoza organizacji.

Władze

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS i Stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji starosty:

 • walne zebranie członków,
 • komisja rewizyjna,
 • zarząd.

Majątek i źródła finansowania

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS i Stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji starosty:

 • na etapie tworzenia nie jest potrzebny majątek (to ludzie stanowią „kapitał”),
 • źródła finansowania: administracja centralna i samorządowa (np. dotacje), organizacje grantodawcze, osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki publiczne), składki członkowskie,
 • 1% podatku (jeśli uzyskają status OPP),
 • działalność odpłatna pożytku publicznego.

Organizacje sportowe i UKS zgłoszone do ewidencji starosty, w odróżnieniu od stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS (i rejestrze przedsiębiorców), nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

Rejestracja klubu sportowego w ewidencji starosty

Wpisu do ewidencji klubów sportowych starosta dokonuje na podstawie wniosku zarządu klubu. Przepisy nie określają, jak ma wyglądać taki wniosek i co powinien zawierać. To starostwa określają indywidualnie jego kształt. Zgodnie z ustawą o sporcie do wniosku załącza się: statut; listę założycieli zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy; informację o adresie siedziby klubu sportowego.

Przy rejestracji klubów sportowych w starostwach wymagane są następujące dokumenty:

 1. Wniosek.
 2. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z:
  - uchwałą o powołaniu klubu,
  - uchwałą o zatwierdzeniu statutu,
  - uchwałą o wyborze zarządu,
  - uchwałą o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej).
  - uchwałą o wyborze komitetu założycielskiego.
 3. Lista założycieli.
 4. Lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami (minimum 7 osób).

 5. Informacja o adresie siedziby klubu.

 6. Statut klubu w trzech egzemplarzach.

 7. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

 8. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas