twitter instagram YouTube

2020-08-10
Statut i organizacja wewnętrzna fundacji

Statut i organizacja wewnętrzna fundacji

Statut fundacji jest najważniejszym wewnętrznym dokumentem. „Konstytucja” fundacji jest pisemnym potwierdzeniem najważniejszych zasad działalności fundacji.

Najważniejszy akt wewnętrzny jest fundamentem, na którym fundacja opiera swoją aktywność. Wszelkie działania wykonywane przez fundacje powinny być zgodne z jej statutem i nie powinny się mu przeciwstawiać.

Statut powinien być napisany możliwie jak najprostszym językiem, logicznie, bez zbędnych szczegółów.

Dokument może być również źródłem wiadomości i informacji dla potencjalnych grantodawców, którzy mają okazję na zapoznanie z obszarem działalności fundacji, jakie są jej struktury wewnętrzne oraz kto reprezentuje fundacje.

Co powinien zawierać statut fundacji?

  • nazwę i siedzibę fundacji,
  • majątek – wysokość funduszu założycielskiego,
  • cele fundacji,
  • sposoby realizacji celów statutowych,
  • władze fundacji - wszystko o zarządzie,
  • sposób reprezentowania fundacji,
  • zasady zmiany statusu,
  • posiadanie statusu OPP,
  • określenie sposobu likwidacji.

Kto uchwala statut fundacji?

Statut uchwalany jest przez fundatora/fundatorów. Zdarza się jednak, że decyzja o uchwaleniu statutu przypada zarządowi lub radzie fundacji.

Taka sytuacja może wystąpić w momencie gdy fundator ustanowił fundacje w testamencie i zapisał uchwalenie jej statutu władzom fundacji.                                                 

Jeżeli fundator ustanowił fundację w testamencie, natomiast nie wskazał i nie upoważnił nikogo do uchwalenia statutu, w takim przypadku zastosować należy przepisy IV Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że osobą uprawnioną do ustalenia statutu będzie spadkobierca lub zapisobiorca.

Struktura organizacyjna fundacji.

Najwyższą władza fundacji jest Fundator, który jest odpowiedzialny za ustanowienie fundacji poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia oraz sporządzenia statutu fundacji.

Zarząd fundacji jest jedynym obligatoryjnym organem fundacji. Zarząd fundacji składa się z 3 do 5 osób. W składzie zarządu zasiadać powinien także Prezes fundacji. Pierwszy skład zarządu oraz jego prezes powoływany jest przez fundatora. W kolejnych kadencjach zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji. Zarząd jest organem wykonawczym fundacji. Pełni również funkcję reprezentacyjną, podejmuje rozmowy z innymi podmiotami, a także podpisuje umowy. Zarząd odpowiada za przyjmowanie darowizn, podpisuje zobowiązanie finansowe. Realizując cele fundacji zarząd powinien działać zgodnie z zasadami statutowymi, a także przepisami prawa.

Organ kontroli wewnętrznej – organem kontroli wewnętrznej może być Rada Fundacji, Rada Nadzorcza, czy Komisja Rewizyjna. Decyzje wydawane przez organ kontroli podejmuje decyzje w formie uchwał, które musza zostać zaakceptowane przez wszystkich obecnych. Zwoływanie posiedzeń organu kontroli wewnętrznej powinny odbywać się zgodnie z zapisami w statucie fundacji.  

Rada Programowa – jest to organ nieobligatoryjne, pełni funkcję doradczą. Rada programowa może zostać powołana w celu wyrażenia opinii w zakresie sprawy lub wsparcia organów obligatoryjnych. W radzie mogą zasiadać osoby znane, sympatyzujące z fundacją oraz wspierające jej działania.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas