twitter instagram YouTube

2020-07-28
Konkurs Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Konkurs Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2020-2021. Termin składania ofert upływa 7 sierpnia 2020 r.

CEL KONKURSU:

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w liczbie nie mniejszej niż 200 osób;
  2. osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w liczbie nie mniejszej niż 600 osób.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Program zapewniać ma także:

  1. zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych;
  4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.
Jedna organizacja pozarządowa może złożyć tylko jedną ofertę.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację Programu przeznaczono w 2020 r. kwotę 80 000 000,00 zł oraz w 2021 r. kwotę 80 000 000,00 zł. Minimalna kwota dofinansowania oferty wynosi 50 000,00 zł, przy czym kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 100% całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację oferty.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert upływa 7 sierpnia 2020 r.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 7 września 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

 Wydatki będą kwalifikowane, jeżeli zostaną poniesione w okresie realizacji zadania, tj. od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 DODATKOWE INFORMACJE:

Pytania dotyczące konkursu można kierować do Biura Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tel.: 22 461 60 00, e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-ofert-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami---edycja-2020-2021

 

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas