twitter instagram YouTube

2018-08-01
Konkurs MSWiA: Ratownictwo wodne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku. Termin składania ofert mija 4 sierpnia 2018 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) w związku z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656, z późn. zm.), ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.

Nazwa zadania
Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. poz. 747).

Zgodnie z art. 22 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych minister właściwy do spraw wewnętrznych może dofinansowywać wyłącznie organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego, o których mowa w przywołanym rozporządzeniu. 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r., po przeprowadzeniu pierwszego konkursu ofert na zadanie publiczne pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego” i wyłonieniu dwóch ofert konkursowych, pozostała w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kwota 131.200 zł.

Oferty można składać:
- osobiście, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, w godzinach 815 – 1615 lub

- korespondencyjnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Drugi Konkurs ofert 2018 – Szkolenie ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego (decyduje data wpływu oferty do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas