twitter instagram YouTube

2019-03-06
Konkurs MS: Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości

Konkurs MS: Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości

Minister Sprawiedliwości zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na zadania w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2019.

Rodzaj zadań

Dotacja może być przyznana na zadania mające na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje, polegające na:

1) organizowaniu oraz przeprowadzaniu akcji i przedsięwzięć informacyjnych;

2) organizowaniu i zlecaniu badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących:

a) sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków,

b) przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania;

3) finansowaniu przygotowania, druku oraz kolportażu publikacji i wydawnictw związanych z prawami osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zapobieganiu przestępczości;

4) tworzeniu, wzmacnianiu i rozbudowie sieci pomocy ofiarom przestępstw oraz zapobiegania przestępczości;

5) organizowaniu lub zlecaniu organizacji konferencji, seminariów;

6) zlecaniu organizacji szkoleń w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i zapobieganiu przestępczości;

7) zakupie wartości niematerialnych i prawnych.

Termin składania ofert:

1) w systemie www.witkac.pl do dnia 18 marca 2018 r. do godziny 15.30;

2) następnie wygenerowaną i wydrukowaną z systemu www.witkac.pl, podpisaną ofertę (wymagane jest złożenie podpisów przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań ze strony wnioskodawcy) wraz z załącznikami, należy niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2019 roku, przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości (decyduje data wpływu do Kancelarii Głównej / Biura Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuro podawcze Ministerstwa Sprawiedliwości czynne jest do godziny 15:30).

Szczegóły: https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/przeciwdzialanie-przestepczosci/

 

Źródło: bip.ms.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas