twitter instagram YouTube

2018-09-25
Konkurs MSiT: Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2018 r.”. Oferty można składać do 31 października 2018 r.

Celem Programu jest:
1) zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz poprawa wyników reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym;
2) zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
1) polskie związki sportowe;
2) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych.

W ramach Programu wyróżnia się następujące zadania:
1) przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich;
2) przygotowanie do igrzysk głuchych;
3) przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:

  1. preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze;
  2. harmonogram planowanych działań;
  3. preliminarz kosztów pośrednich;
  4. zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku;
  5. statut wnioskodawcy;
  6. program przygotowań odpowiednio do Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych mistrzostw świata lub Europy.

Wnioski należy składać do 31 października 2018 r. osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawyz dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) na adres siedziby MSiT. 2. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wnioskodawcy oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas