twitter instagram YouTube

2014-07-15
Konkurs Małych Grantów

Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii: • Współpraca kulturalna, • Badania i wymiana naukowa, • Edukacja, • Wymiana młodych, • Współpraca transgraniczna, • Promocja turystyki. Jednak projekty mogą poruszać różne sfery aktywności (np. ochrona środowiska, sprawy społeczne, media, sport i wypoczynek). Maksymalny czas trwania projektów do 6 miesięcy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Wnioski mogą składać – każdy podmiot prawny lub osoba fizyczna przedstawiająca projekt zgodny z założeniami programu. Priorytet mają organizacje pozarządowe i non-profit, gminy i lokalne samorządy, publiczne szkoły, uniwersytety, ośrodki naukowe i badawcze oraz instytucje publiczne z wyjątkiem tych bezpośrednio dotowanych z budżetu państwa. Obowiązkiem wnioskującego jest nawiązanie partnerstwa z podmiotami z przynajmniej 3 z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli z Czech, Węgier, Polski i Słowacji.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji do rozdysponowania w roku 2014 wynosi 640 000 euro.

Maksymalna kwota z Funduszu dla każdego projektu Małych Grantów wynosi 6 000 euro.

Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów projektu, włączając w to w tym wkład rzeczowy wnioskodawcy lub innych podmiotów.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online ostatecznie do   1 września 2014 r.

Podpisane dokumenty, wydrukowany wniosek oraz załączniki, należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą  na adres: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Kráľovské údolie 8 Královské údolie 8, 811 02 Bratislava , Slovak Republic Republiki Słowackiej

 

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://visegradfund.org/grants/small_grants/

Kontakt do Operatora:

International Visegrad Fund

Kráľovské údolie 8

SK-811 02 Bratislava

Slovak Republik

visegradfund@visegradfund.org

www.visegradfund.org

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas