twitter instagram YouTube

2017-03-23
Konkurs Mikrograntów Centrum Dla Rodziny

Konkurs na najlepsze projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego.

Cel konkursu :
Celem konkursu jest wyłonienie 147 ofert (w tym 45 dla grup nieformalnych) i zlecenie do realizacji zadań w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego, grupom nieformalnym oraz organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w rozumieniu art.3 ust. 3 UDPPW.

Na co można otrzymać dofinansowanie :
Wspieranie w formie Mikrograntów działań i inicjatyw na rzecz aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa

Kto może składać wnioski :

  1. Organizacje pozarządowe i inne podmioty w rozumieniu art.3 ust. 3 UDPPW,
  2. Grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujących inicjatywę oddolną na podstawie umowy o utworzeniu grupy nieformalnej. W skład grupy nieformalnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu organizacji pozarządowej będącej Patronem grupy nieformalnej. Grupa nieformalna występuje pod obligatoryjnym patronatem organizacji pozarządowej, która prowadzi działalność statutową w obszarze wspierania macierzyństwa, rodzicielstwa i rodziny.

Wysokość dotacji :
Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów pn. „Centrum Dla Rodziny” w 2017 roku  wynosi 735 000 tysięcy złotych , przy czym jednostkowa kwota dofinansowania Mikrograntu nie może przekraczać kwoty 5.000 złotych

Termin składania wniosków :

1.Nabór ofert odbywa się w trybie ciągłym jednakże nie dłużej niż do 31.08.2016 r. do godziny 15.00.
2.Nabór ofert będzie prowadzony w wersji elektronicznej za pomocą systemu WITKAC.PL
3.O zakwalifikowaniu do oceny decyduje data i godzina wpływu do systemu.
4.Oferta w wersji elektronicznej będzie podlegała weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej, na zasadach określonych w Regulaminie.
5.Wniosek w imieniu grupy nieformalnej składa Patron.
6.Jeżeli wartość złożonych ofert w Konkursie Mikrograntów przekroczy 150% alokacji środków, nabór zostanie wstrzymany. Informacja o wstrzymaniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.dzialamyrazem.pl w zakładce dotyczącej konkursu.
7.W przypadku uwolnienia środków informacja o wznowieniu naboru ofert zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie www.dzialamyrazem.pl w zakładce dotyczącej konkursu.

Dodatkowe informacje :

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.dzialamyrazem.pl, www.dorosli­dzieciom.pl lub kontaktując się z Infolinią pod nr telefonu 784 878 240. Potrzebę konsultacji należy zgłosić na infolinii lub wysyłając e-mail na ngo@dzialamyrazem.pl lub dorośli-dzieciom@wp.pl.

Źródło wiadomości i regulamin konkursu dostępny TUTAJ

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas