twitter instagram YouTube

2019-04-08
Konkurs Ministra Edukacji Narodowej

Konkurs Ministra Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w realizacji skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania polegające na:

  • Tworzeniu aktywnych środowisk wsparcia dla działań profilaktyczno-wychowawczych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży;
  • Modelowaniu działań wychowawczych w środowiskach szkolnych;
  • Budowaniu sieci współpracy w działalności instytucji i służb pracujących na rzecz edukacji, wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Na realizację zadania przeznaczono środki publiczne w wysokości 80 000 zł.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej. 

Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości minimum 10 % całkowitej wartości zadania.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.bip.men.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas