twitter instagram YouTube

2021-01-11
Konkurs "Od zależności ku samodzielności" Edycja 2021

Konkurs

Celem Konkursu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.
Model Programu jest nastawiony na podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi o tkwiących w nich możliwościach oraz przysługujących im prawach co, jak się zakłada, zwiększy pewność siebie oraz umocni ich pozycję, jak również pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
W ramach celu głównego wyznaczone są następujące Moduły:
Moduł I Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi – moduł ma na celu umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających z potrzeb np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców. W ramach Modułu I preferowane będą następujące działania:
Rozwój skutecznych, innowacyjnych form i metod wsparcia środowiskowego dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. o Umożliwienie rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi korzystania z usług wspierających okresowe zastąpienie ich w sprawowaniu funkcji opiekuńczych. o Szkolenia, kursy i warsztaty dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, służące nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawam w życiu codziennym. o Inicjowanie i wsparcie grup samopomocowych dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.
Moduł II Samopomoc – W ramach Modułu II szczególnie preferowane będą innowacyjne projekty wspierające samopomoc, będące operacjonalizacją zasady pomocniczości państwa, oparte na osiągnięciach nauki i dobrych praktyk, w tym zwłaszcza działania zmierzające do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnościami intelektualnie oraz rodzin tych osób, w tym: o edukowanie i motywowanie się osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w dążeniu do samodzielności; o wspieranie organizowania się osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rodzin tych osób, np. w formie grup wsparcia - mające na celu udzielanie sobie wzajemnej pomocy w przezwyciężaniu barier, w zaspokajaniu materialnych i bytowych potrzeb, ale i w pokonywaniu trudności na jakie napotykają w funkcjonowaniu społecznym. 3. Wymiana doświadczeń i informacji o znaczeniu samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w tworzeniu możliwości rozwijania kompetencji niezbędnych do ich funkcjonowania społecznego.
Moduł III Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia – Moduł ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi W ramach Modułu III preferowane będą następujące działania: o wzmacnianie motywacji w kierunku rozwoju zainteresowań i umiejętności, które wpłyną pozytywnie na samoocenę uczestników oraz będą prowadziły do ich usamodzielniania. o szkolenia, warsztaty, kursy dostosowane do potrzeb osoby z zaburzeniami psychicznymi o spotkania ze specjalistami (doradca zawodowy, prawnik, trener - coach rozwojowy itp.), motywowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do udziału w różnorodnych formach aktywności sportowo-ruchowej. 5. Organizowanie spotkań mających na celu zrozumienie własnej sytuacji i poprawę kontaktu z otoczeniem.
Moduł IV Integracja i innowacyjność – Moduł ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej. W ramach Modułu IV preferowane będą następujące działania: o wzmacnianie pozytywnej postawy i budzenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych w celu promowania postaw zrozumienia, akceptacji i tolerancji dla osób z zaburzeniami psychicznymi; o rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez promowanie dobrych praktyk i innowacyjnych działań w zakresie pomocy, w tym usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej i inne podmioty oraz tworzenie sieci optymalnych ofert wsparcia.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
- jednostki samorządu terytorialnego;
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057), dalej zwanej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
- budżet konkursu 3 000 000 zł;
- minimalna kwota dofinansowania 30 000 zł;
- maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł;
- wymagany minimalny wkład własny wysokości 20% (środki finansowe), przy czym 30% tego wkładu może stanowić wkład osobowy (np. praca społeczna członków i wolontariuszy).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Oferty konkursowe należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności” do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
W ramach przyznanej przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone od dnia 15 marca do dnia 31 grudnia 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2023?fbclid=IwAR1bBYcoh5EpnBow6YKJ0-JBvulWVHZ0btGBmoWbatPVD0WeKcbTjcsePpo

KONTAKT:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00‐513 Warszawa
Tel. +22 2500108
info@mrpips.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas