twitter instagram YouTube

2019-07-24
Konkurs PFRON pn. „Stażysta Plus”

Konkurs PFRON pn. „Stażysta Plus”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs nr 1/2019 pn. „Stażysta Plus” w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Nabór wniosków trwa do 16 sierpnia.

Rodzaje działań aktywizacyjnych

W ramach konkursu podlegają dofinansowaniu następujące działania aktywizacyjne:

 • przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej beneficjenta ostatecznego;
 • doradztwo zawodowe na rzecz beneficjenta ostatecznego;
 • uzyskanie przez beneficjenta ostatecznego kwalifikacji / umiejętności zawodowych oraz pracowniczych, w tym poprzez realizację kursów, warsztatów lub szkoleń zawodowych;
 • zapewnienie beneficjentowi ostatecznemu wsparcia asystenta / trenera pracy w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;
 • koszty dojazdów beneficjenta ostatecznego do i z zakładu pracy, w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;
 • wypłatę stypendium dla beneficjenta ostatecznego skierowanego na staż zawodowy;
 • szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji, w zakresie umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Działania aktywizacyjne, o których mowa w ust. 1, zgłaszane są do PFRON w formie projektów. Celem projektów musi być wejście beneficjentów ostatecznych projektu na rynek pracy. Warunkiem realizacji działań aktywizacyjnych jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej dla każdego beneficjenta ostatecznego projektu.

Kto może składać wnioski

1.Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;

2.Warunkiem składania wniosków przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jest:

 • posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);
 • spełnianie kryteriów, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 programu (nieposiadanie wymagalnych zobowiązań).

3.W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.

4.Zgodnie z postanowieniami programu w przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.

5.Zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć wniosek wspólny. Umowa określająca zakres świadczeń Wnioskodawców składających się na realizację działań aktywizacyjny musi wiązać Wnioskodawców na etapie składania wniosku w ramach konkursu.

6.Przesłanki na podstawie których organizacja pozarządowa może zostać wykluczona z udziału w konkursie wskazane zostały w rozdziale VII ust. 2 programu.

Wysokość dotacji

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 17.000.000 zł.

Termin składania wniosków

Wnioski mogą być składane od dnia 22 lipca 2019 roku do dnia 16 sierpnia 2019 roku.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-stabilne-zatrudnienie-ogloszenie-konkursu-stazysta-plus/

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas