twitter instagram YouTube

2020-11-26
Konkurs POWER na skalowanie innowacji społecznej

Konkurs POWER na skalowanie innowacji społecznej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłosiło konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-030/20 na skalowanie innowacji społecznej: „Obiady terapeutyczne”. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 4 stycznia i będzie trwał do 4 lutego 2021 r. do godz. 15:00.

O PROGRAMIE:

Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Celem szczegółowym Działania 4.1 jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. Jest on realizowany m.in. poprzez skalowanie mikro-innowacji społecznych.

Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.

W niniejszym konkursie skalowaniu podlegać będzie innowacja społeczna pn. „Obiady terapeutyczne”. Została ona opracowana przez Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz przetestowana z udziałem uczestników warsztatu terapii zajęciowej (WTZ) prowadzonego przez Stowarzyszenie oraz grupę mieszkających w Krasnymstawie seniorów, którzy ukończyli 60 lat i wymagają opieki ze strony osób trzecich w czynnościach życia codziennego, w ramach projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia”. Projekt realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" uzyskał dofinansowanie w pilotażowym konkursie na inkubację innowacji społecznych ogłoszonym przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Działania 4.1. PO WER w 2015 r. Opis modelu działania innowacji opracowany w ramach projektu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Informacje na temat innowacji są też dostępne na stronie https://sieciwsparcia1.e.org.pl/project/obiady-terapeutyczne/.

Projekt będzie realizowany w formule projektu grantowego, której zasady są określone w art. 35 i 36 ustawy wdrożeniowej. Projekt grantowy jest przedsięwzięciem, w ramach którego jego beneficjent (w przypadku partnerstwa – lider)udziela grantów na przeprowadzenie zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.

Założeniem konkursu na skalowanie innowacji „Obiady terapeutyczne” jest wyłonienie beneficjenta, którego zadaniem będzie realizacja działań mających na celu upowszechnienie modelu integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Polega on na przygotowywaniu i dostarczaniu obiadów osobom starszym przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej
Zadaniem wnioskodawcy będzie wykazanie, że innowacja obejmie wsparciem co najmniej 500 odbiorców – osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wnioskodawca jest też zobowiązany do określenia, w ilu organizacjach / instytucjach zajmujących się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami zostanie wdrożona innowacja.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 6, termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 30.06.2023 r.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie może być podmiot mający co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji, w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów.

Podmiot będący wnioskodawcą lub partnerem w projekcie może być wnioskodawcą lub partnerem tylko w jednym wniosku składanym w odpowiedzi na konkurs.

W ramach niniejszego konkursu partnerstwo może mieć zarówno charakter krajowy, jak i ponadnarodowy. Realizacja projektu w partnerstwie nie jest obligatoryjna.

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 wniosek o dofinansowanie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Planowana alokacja wynosi 5 500 000 zł. Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%. Wkład własny nie jest wymagany, możliwe jest jednak jego wniesienie na zasadzie fakultatywności.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 4 stycznia i będzie trwał do 4 lutego 2021 r. do godz. 15:00.

DODATKOWE INFORMACJE:

Potencjalni wnioskodawcy mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie konkursu, kierując pytania na adres poczty elektronicznej konkurs.mikro@mfipr.gov.pl lub dzwoniąc pod numer 022 273 80 49.

Źródło oraz szczegółowe informacje o naborze dostępne są pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-26/

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas