twitter instagram YouTube

2018-03-23
Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego wynikającego z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020, pn.: „Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety”. Oferty należy składać do 30 marca 2018 r.

Tytuł konkursu:

Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety.

Cel konkursu:

 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych adresowanych do kobiet w wieku 19 – 60 lat, mieszkanek województwa wielkopolskiego z przynajmniej średnim wykształceniem, dotyczących ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu.
 2. Przeprowadzenie ww. kampanii, w terminie od maja do września 2018 r., z założeniem dwóch odsłon mediowych kampanii, przyjmującej formę działań zintegrowanych w całym wskazanym okresie, przynajmniej w telewizji, radiu i prasie regionalnej oraz Internecie, w tym w mediach społecznościowych (zasięg działań ograniczony do terenu województwa wielkopolskiego).
 3. Poprzez prowadzenie kampanii rozumie się realizację koncepcji w formie:
 • przygotowania przynajmniej jednego, 30 sekundowego spotu telewizyjnego i jego emisja w telewizji regionalnej o zasięgu wielkopolskim i miasta Poznań, w liczbie przynajmniej 150 razy (łącznie), na rozpoczęcie i na zakończenie realizacji kampanii.
 • przygotowania przynajmniej jednego, 30 sekundowego spotu radiowego i jego emisja na antenie jednej stacji regionalnej o zasięgu wielkopolskim i miasta Poznań, w liczbie przynajmniej 150 razy (łącznie), na rozpoczęcie i na zakończenie realizacji kampanii.
 • stworzenie strony internetowej oraz profilu na przynajmniej jednym portalu społecznościowym wraz z prowadzeniem i utrzymaniem ww. przez cały okres trwania kampanii.
 • przeprowadzenie ewaluacji oraz monitoringu (przeprowadzenie oceny ex-ante w zakresie postaw kobiet wobec alkoholu – diagnoza zjawiska, a następnie ocena ex-post).
 1. W ramach oferty przygotować należy koncepcję planowanych działań – założenia, cele, metody, sposób realizacji oraz przeprowadzić ewaluację oraz monitoring.
 2. Główne zagadnienia kampanii:
 • specyfika spożywania alkoholu przez kobiety i wynikające z tego zagrożenia
 • limity spożywania alkoholu o niskim poziomie ryzyka szkód dla kobiet
 • wzorce spożywania alkoholu wykraczające poza granice picia o niskim ryzyku szkód
 • określenie swojego wzorca picia jako sposób na zmniejszenie ryzyka negatywnych konsekwencji picia
 • rozpropagowanie testu opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia – Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu (AUDIT) – sprawdzenie, na ile ryzykowny jest aktualny model spożywania alkoholu
 • ryzyko spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży – fakty i mity

W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania.

Oczekiwane rezultaty kampanii

 • przedłożenie raportu z realizacji zadania, o którym mowa w pkt 3 - 5 zawierającego zestawienie faktycznych emisji w oparciu o przygotowany media plan wraz z opisem kampanii, stanowiącego załącznik do sprawozdania finansowego z wykonania zadania.

Łączna wartość środków finansowych przeznaczonych na zadanie:

 • 900.000,00 zł

Termin realizacji

 • od 7 maja do 30 września 2018 roku

Podmioty uprawnione do składania ofert:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 (Punkt Kancelaryjny – hol główny lub w sekretariacie Departamentu Zdrowia, piętro XI, p. 1134), w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety”.

Oferty składane winny być do: 30 marca 2018 r. do godziny 15:30.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas