twitter instagram YouTube

2020-10-14
Konkurs dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Konkurs dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022.

Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych
nr zad.
 
Nazwa zadania konkursowego kwota na zadanie w zł
2021 2022
1 Opracowanie, wydanie oraz dystrybucja kwartalnika „Serwis Informacyjny. Uzależnienia” obejmującego tematykę uzależnień. 120 000 120 000
Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych
nr zad. Nazwa zadania konkursowego kwota na zadanie w zł
2021 2022
2 Prowadzenie telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych. 90 000 90 000
Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych
nr zad. Nazwa zadania konkursowego kwota na zadanie w zł
2021 2022
3 Prowadzenie strony internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl obejmującej problematykę dotyczącą hazardu problemowego/ patologicznego oraz obsługę poradni internetowej w zakresie tej problematyki. 120 000 120 000
Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 3 Ustawy o grach hazardowych
nr zad. Nazwa zadania konkursowego kwota na zadanie w zł
2021 2022
4 Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin. 4 641 500 4 000 000

 

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi:

  • w 2021 roku – 4 971 500 zł;
  • w 2022 roku – 4 330 000 zł.

Wymagany jest wkład własny wynoszący minimum 5% całkowitych kosztów projektu. Wkład własny Wnioskodawcy stanowić może:

  • wkład finansowy, w tym: środki finansowe własne lub środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w tym środki finansowe z innych źródeł publicznych (np. NFZ);
  • wkład osobowy, tj. praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy. Wkład osobowy powinien być możliwy do wyliczenia, zweryfikowania i możliwy do udokumentowania na podstawie porozumień lub umów.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla Wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować odpowiednio do zakresu tematycznego zadań na adres: hazard@kbpn.gov.pl

Termin składania wniosków upływa 30 października 2020 r.

 

Dokumenty do pobrania:


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=10676881

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas