twitter instagram YouTube

2017-01-02
Konkurs edukacja globalna 2017 - Regranting dla organizacji pozarządowych

Konkurs„Edukacja globalna –2017. Regranting dla organizacji pozarządowych” jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji (zwaną dalej „FED”) i współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (zwanego dalej„MSZ”) w 2017r.

Celem konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących edukację globalną w miejscowościach do 500 tys. mieszkańców.

Na co można uzyskać dofinansowanie :
Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk, przedstawianie perspektywy globalnego Południa, rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu, kształtowanie krytycznego myślenia i zmiana postaw, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń, ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę. Więcej o edukacji globalnej na stronie
www.fed.org.pl/globalna
Projekty powinny być skierowane do społeczeństwa polskiego, do jednej lub kilku z niżej wymienionych grup docelowych:
-
dzieci, młodzież szkolna i rodzice,
-
nauczyciele,
-
kadra akademicka,
-
studenci
-
pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych

Kto może skłądać wnioski:
Do konkursu grantowego mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej :
-organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia,
-fundacje,
-osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
-stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
-s
półdzielnie socjalne,
-spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

Wysokość dotacji:
Kwota jednej dotacji to
W ścieżce A –od 20.000 zł do 35.000 zł
W ścieżce B - do 8.000 zł

W konkursie zostanie rozdysponowana kwota 510.660 zł, przy czym kwota alokacji dla „ścieżki B” to minimum 50.000 zł.
FED zastrzega możliwość niewydatkowania pełnej kwoty w razie
braku rekomendacji Komisji Selekcyjnej dla odpowiedniej liczby złożonych wniosków.

Termin składania wniosków :

Termin składania wniosków upływa 24 marca 2017r., godz. 16:00.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 28 kwietnia 2017r
Terminy realizacji projektów:
Rozpoczęcie nie wcześniejniż 2 maja 2017r
Zakończenie do 30 listopada 2017r.
Dostarczenie sprawozdania z realizacji projektu do biura FED do 15 grudnia 2017 r. do godziny 17:00.

Dodatkowe informacje:

na stronie internetowej : https://fed.org.pl/globalna/oferta/ 
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:
- kontaktując się z Koordynatorką Konkursu, Katarzyną Krzemińską
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: globalna@fed.org.pl
- pod numerem telefonu: +48 601 477 077 w dni robocze w godzinach 10:00-17:00
- podczas spotkania informacyjnego w Warszawie oraz webinariów on-line, których terminy zostaną ogłoszone na stronie www.fed.org.pl/globalna.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas