twitter instagram YouTube

2016-05-19
Konkurs grantowy 2016-2017

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udziału w programie grantowym „Bezpieczne dzieciństwo”. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 3 czerwca 2016 roku.

Program „Bezpieczne dzieciństwo” promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czterech liniach programowych:

1       Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie,
  a)    pomoc psychologiczna i wsparcie dla ofiar przemocy w sieci i uzależnień od mediów elektronicznych
  b)    debaty, konkursy, happeningi i inne działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży promujące bezpieczne korzystanie z Internetu
  c)    warsztaty i szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w internecie
2       Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat),
  a)    podnoszenie umiejętności rodzicielskich dot. radzenia sobie z trudnymi emocjami i wychowania bez przemocy
  b)    organizacja superwizji dla profesjonalistów
  c)     poradnictwo, konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, terapia rodzin – rozwijanie współpracy instytucjonalnej, tworzenie lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia małych dzieci
3        Pomoc dzieciom-ofiarom przemocy,
  a)     Projekty mające na celu zapobieganie przemocy i zapewnienie wsparcia dzieciom ofiarom przemocy i ich rodzinom, w tym przemocy w rodzinie i placówkach edukacyjnych i pieczy zastępczej.
   -      edukacja w zakresie identyfikacji przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej wobec dzieci, podejmowania interwencji w takich przypadkach oraz wprowadzania polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych
   -      bezpośrednia pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla dzieci – ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej oraz komercyjnego wykorzystywania
   -      organizacja szkoleń i warsztatów
   -      rozwijanie współpracy instytucjonalnej
  b)    Projekty mające na celu zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym, w tym wsparcie dziecka-ofiary przestępstwa, biorącego udział w procedurach prawnych i przygotowanie do pełnienia roli świadka w sądzie
   -      edukacja w zakresie prawnej i psychologicznej ochrony dzieci, ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej oraz dzieci ofiar komercyjnego wykorzystywania
   -      bezpośrednia pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla dzieci, ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej oraz dzieci ofiar komercyjnego wykorzystywania
   -      organizacja szkoleń i warsztatów
   -      organizacja superwizji dla profesjonalistów
   -      rozwijanie współpracy instytucjonalnej
4        Profilaktyka krzywdzenia i pomoc dzieciom w ośrodkach dla cudzoziemców.
  a)     podnoszenie umiej setności rodzicielskich dot. radzenia sobie z trudnymi
  b)     organizacja warsztatów profilaktycznych i działań edukacyjnych i spotkań socjoterapeutycznych dla dzieci
  c)      poradnictwo, grupy indywidualne, grupy wsparcia, terapia rodzin,
  d)     rozwijanie współpracy instytucjonalnej, tworzenie lokalnych systemów wsparcia, w tym rozwijanie sieci wolontariuszy

Termin składania wniosków: piątek, 3 czerwca 2016 roku do godz. 15.00.

Kwota dotacji: od 5 do 50 tysięcy złotych (min. 10% finansowego wkładu własnego).

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Wnioski można składać wyłącznie przez generatory dostępne w zakładkach właściwych dla każdej z linii programowych. Generatory dostępne są na stronie fundatora

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas