twitter instagram YouTube

2019-04-08
Konkurs na projekty zakładające szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Konkurs na projekty zakładające szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił konkurs nr POWER.02.01.00-IP.03-00-001/19 na realizację projektów w ramach Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju, kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Celem konkursu są szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie wybranego województwa oraz do podmiotów niegminnych planujących utworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa.

Wnioskodawcami w konkursie, mogą być:

  • instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • instytucje publiczne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

W ramach przedmiotowego konkursu projekt może być realizowany indywidualnie lub w formule partnerstwa.

Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) muszą posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 4 lat przed upływem terminu składania wniosku, co najmniej 4 usług szkoleniowych z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 dla łącznie min. 80 osób oraz dysponować trenerami, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu, z których każdy w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania wniosku, przeprowadził min. 3 szkolenia z zakresu w/w ustawy dla. co najmniej 50 osób ogółem.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%. Wymagane jest wniesienie wkładu własnego przez Beneficjenta w wysokości 3 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 14 220 000 PLN, która została podzielona na 16 województw.

Do dofinansowania zostanie wybranych 16 projektów, po jednym na każde województwo na maksymalną kwotę wskazaną dla każdego województwa.

Wnioski można składać w terminie od 29 kwietnia do dnia 20 maja 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas