twitter instagram YouTube

2021-01-11
Konkurs na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022

Konkurs na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022

Wnioski mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest powierzenie realizacji następujących zadań z zakresu Zdrowia publicznego:
Zadanie 1: Zorganizowanie międzynarodowej konferencji dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Zadanie 2: Badanie systemu pomocy osobom uzależnionym.
Zadanie 3: Badanie ewaluacyjne artykuł 62a.
Zadanie 4: Badanie wpływu COVID-19 na system pomocy osobom uzależnionym.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Wnioski mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla Wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach.
Wnioskodawcy mogą ubiegać się wspólnie o dofinansowanie realizacji zadania, jednak w takiej sytuacji wszyscy Wnioskodawcy spełniać muszą wymagania określone powyżej oraz łącznie wymagania określone przy poszczególnych zadaniach konkursowych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi w 2021 roku 694 000,00 zł, w roku 2022 200 000, 00 zł, z podziałem na poszczególne zadania (rok 2021, rok 2022):
- 1 – 180 000 zł;
- 2 – 200 000 zł, 150 000 zł;
- 3 – 150 000 zł, 50 000 zł;
- 4 – 164 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do dnia 29 stycznia 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.kbpn.gov.pl/portal?id=10938758 

KONTAKT:
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa
tel.: (+48) (22) 641 15 01
kbpn@kbpn.gov.pl

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas