twitter instagram YouTube

2016-04-25
Konkurs na realizację zadania publicznego: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”

Celem zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016” służą zacieśnianiu szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich, obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną i młodzieżową.

Projekty zgłoszone w konkursie realizując cele określone w pkt. 1 powinny odnosić się do następujących priorytetów: 

  • Sąsiedzi od 1050 lat. Badania i popularyzacja historii, przenikania kultur oraz współpracy polsko-czeskiej na przestrzeni wieków. 
  • Postrzeganie szans rozwojowych w XXI wieku w Polsce i Republice Czeskiej. Planowanie zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w aspekcie roli miast i ich promocji w kontekście dużych wydarzeń międzynarodowych oraz rozwoju urbanistycznego, z uwzględnieniem procesów rewitalizacji. Innowacyjność i ochrona środowiska.
  • Polska i Republika Czeska wobec wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego. Znaczenie Szczytu NATO w Warszawie w 2016 r.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy:

  • stowarzyszenia,
  • spółdzielnie socjalne,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r., nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • fundacje,

2. niepubliczne szkoły wyższe,

3. publiczne szkoły wyższe, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 poz. 572, z późn. zm.),

4. instytuty badawcze, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych (Dz.U. 2010, nr 96, poz. 618 z późn. zm.),

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 430 000,00 PLN.

Termin składania wniosków projektowych:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa; z dopiskiem na kopercie: KONKURS – „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016” lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 10 maja 2016 r. o godz. 16.15

Szczegółowe informacje wraz z kompletem dokumentów znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

źródło: msz.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas