twitter instagram YouTube

2016-04-19
Konkurs na realizację zadania publicznego „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielofunkcyjnym”

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego Pt.: „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu:

a) rozwijania pozytywnych relacji w szkolnym i lokalnym środowisku wielokulturowym, obejmujących wzajemne poszanowanie odmienności kultur i tradycji, przeciwdziałania nieporozumieniom na tle międzykulturowym, kierowane do co najmniej jednej z następujących grup:

  • uczniów cudzoziemskich i polskich
  • nauczycieli i wychowawców
  • kadry zarządzającej i administracyjnej szkół oraz placówek oświatowo – wychowawczych
  • rodziców uczniów cudzoziemskich i polskich

b) nauczania języka polskiego i kultury polskiej dla dzieci i młodzieży będących uchodźcami wspomagające podjęcie nauki publicznych przedszkolach i szkołach w szczególności realizujące intensywne kursy wakacyjne języka polskiego dla dzieci uchodźców
c) kultywowania języka, tradycji i kultury dla dzieci i młodzieży z mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce.

Realizacja zadania publicznego może obejmować organizację obozów, półkolonii, kursów językowych, warsztatów, szkoleń, zajęć edukacyjno-integracyjnych, konkursów itp.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie.

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota dofinansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło na realizację zadania kwotę 600 000 zł.

Termin składania ofert: Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w terminie do 5 maja 2016 roku osobiście lub drogą pocztową na adres Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu oraz Regulaminie dostępnych na stronie BIP Ministerstwa.

źródło: bip.men.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas