twitter instagram YouTube

2019-04-19
Konkurs ofert Ministra Obrony Narodowej

Konkurs ofert Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia na następujący rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na:

 • podnoszeniu sprawności fizycznej u żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy oraz pracowników wojska;
 • podnoszeniu sprawności fizycznej i umiejętności sportowo-obronnych wśród młodzieży z klas mundurowych oraz zrzeszonej w proobronnych organizacjach pozarządowych;
 • podnoszeniu poziomu wyszkolenia sportowego i etycznego w ramach prowadzonych zajęć o charakterze sportowo-obronnym;
 • popularyzowaniu sportu i rekreacji ruchowej w środowisku wojskowym;
 • promowaniu pozytywnych wartości kształtowanych przez sport wśród członków proobronnych organizacji pozarządowych;
 • popularyzowanie wśród społeczeństwa sportów obronnych, zagadnień związanych z obronnością kraju.

Zadania konkursowe powinny obejmować m.in. realizację:

 • zajęć o charakterze sportowym i sportowo-obronnym podnoszącym sprawność fizyczną żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, młodzieży klas mundurowych i członków proobronnych organizacji pozarządowych, jak również społeczności lokalnej (w tym: kursy sprawnościowe, zawody, mistrzostwa, szkolenia);
 • programów i przedsięwzięć promujących uprawianie rożnych formy aktywności fizycznej (np. biegi długodystansowe, biegi na orientację, strzelectwo, sporty walki);
 • obozów sportowo-obronnych dla młodzieży z klas mundurowych oraz członków proobronnych organizacji pozarządowych.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert konkursie są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), odziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 1 000 000 zł. Wymagany jest wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji oraz wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji.

Oferty należy składać do dnia 10 maja 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas