twitter instagram YouTube

2019-04-15
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Międzynarodowa wymiana młodzieży”

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Międzynarodowa wymiana młodzieży”

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Międzynarodowa wymiana młodzieży". Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu wspierania wymiany młodzieży z następującymi krajami: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Izrael.

Ostatecznym beneficjentem konkursu jest młodzież polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz ich rówieśnicy z krajów partnerskich.

Zadanie polega na zorganizowaniu co najmniej jednej wizyty wzajemnej, tj. wizyty grupy młodzieży polskiej w kraju partnerskim oraz grupy młodzieży z kraju partnerskiego w Polsce.

Wszystkie projekty zgłaszane w konkursie powinny uwzględniać następujące cele:

  • wzmacniać dialog oraz budować postawy otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi, w tym sprzyjać wzajemnemu przezwyciężaniu barier językowych.
  • promować wizerunek Polski jako kraju o bogatym dziedzictwie kulturowym oraz otwartego na nowoczesność.
  • promować wiedzę o wspólnych punktach historii i kultury (ludziach, miejscach, wydarzeniach, utworach), które łączą Polskę i kraj uczestniczący w projekcie.

 

Priorytetowo traktowane będą projekty, które zakładają realizację co najmniej jednego z poniższych założeń:

  • zaangażowanie młodzieży w działania prospołeczne,
  • kontynuacja współpracy po realizacji projektu,
  • aktywizacja młodzieży i rozwijanie w nich kompetencji miękkich (np. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości).

Oczekiwane jest uwzględnianie w projektach młodzieży z różnych środowisk, w tym osób wymagających wsparcia.

W ramach współpracy z Izraelem, dodatkowo projekty powinny być realizowane zgodnie z jednym z następujących tematów:

  • poznawanie współczesnych realiów drugiego kraju, na bazie wspólnych zainteresowań młodych ludzi,
  • poznawanie historii i kultury Żydów polskich,
  • Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej (np. Irena Sendlerowa, rodzina Ulmów, Jan i Antonina Żabińscy)
  • rozwinięcie kontaktów oraz współpracy pomiędzy szkołami w oparciu o program Ośrodka Rozwoju Edukacji pn: „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Na realizację zadania przeznaczono środki publiczne w wysokości 685 000 zł. Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości minimum 5 % całkowitej wartości zadania.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.bip.men.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas