twitter instagram YouTube

2020-12-21
Konkurs pn. Od wykluczenia do aktywizacji 2021

Konkurs pn. Od wykluczenia do aktywizacji 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”.

CEL KONKURSU:

Głównym celem Programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach celu głównego wyznaczono następujące priorytety i cele szczegółowe:

 1. Priorytet I Usługi reintegracyjne – cel szczegółowy: zwiększanie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.
  W ramach Priorytetu I realizowane będą następujące zadania:
  1. rozszerzanie oferty reintegracyjnej PZS,
  2. objęcie wsparciem reintegracyjnym w PZS nowych grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  3. tworzenie i wspieranie KIS o poszerzonym profilu usług.
 2. Priorytet II Ścieżki reintegracji – cel szczegółowy: zwiększanie szans na zatrudnienie absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego (dalej: PZS).
  W ramach Priorytetu II realizowane będą następujące zadania:
  1. wspieranie PZS w dostosowywaniu oferty reintegracyjnej do potrzeb pracodawców,
  2. tworzenie ścieżek reintegracji ułatwiających płynne przejście uczestników KIS i CIS do zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej (w szczególności w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych), oraz umożliwienie im kontynuowania reintegracji po podjęciu zatrudnienia,
 • Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych – cel szczegółowy: włączanie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych.
  W ramach Priorytetu III realizowane będą następujące zadania:
  1. wsparcie PZS w przystępowaniu do konsorcjów spółdzielni socjalnych,
  2. rozwijanie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej realizowanej przez CIS należące do konsorcjum spółdzielni socjalnych.
 1. Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży – cel szczegółowy: wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym.
  W ramach Priorytetu IV realizowane będą następujące zadania:
  1. wsparcie edukacyjno-integracyjne w zakresie nabywania kompetencji społecznych,
  2. rozwijanie form aktywności promujących przedsiębiorczość społeczną,
  3. wsparcie różnorodnych form spędzania czasu wolnego jako działań o charakterze profilaktycznym.
 2. Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS – cel szczegółowy: wsparcie ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk PZS.
  W 2021 ze względu na stan epidemii SARS-Covid-2 konkurs w ramach tego priorytetu nie jest ogłaszany.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prowadzące PZS o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym  Dz. U. z 2020 r. poz. 176), a we wskazanych priorytetach również (samodzielnie lub w ramach oferty wspólnej) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.; dalej: UDDPiW).

 1. Priorytet I
 • podmioty prowadzące PZS,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
 1. Priorytet II
 • podmioty prowadzące PZS,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
 1. Priorytet III
 • podmioty prowadzące PZS,
 1. Priorytet IV
 • podmioty prowadzące PZS,
 • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW.

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę w ramach priorytetu.
Jeden podmiot może złożyć nie więcej niż dwie oferty w ramach jednego otwartego konkursu ofert.

Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2021 r. (wydatki będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 kwietnia 2021 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2021 r.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

W roku 2021 na konkurs przeznaczono łącznie 3 000 000 zł, z czego na realizację projektów
w ramach:

 1. Priorytetu I - 1 450 000 zł
 2. Priorytetu II – 900 000 zł
 3. Priorytetu III – 200 000 zł
 4. Priorytetu IV – 450 000 zł.

W ramach poszczególnych priorytetów określono minimalne i maksymalne kwoty dofinansowania jakie mogą zostać przyznane na realizację zadania publicznego:

 1. Priorytet I i II:

minimalna kwota dofinansowania - 20 tys. zł,
maksymalna kwota dofinansowania – 150 tys. zł

 1. Priorytet III:

minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł,
maksymalna kwota dofinansowania – 100 tys. zł

 1. Priorytet IV:

minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł,
maksymalna kwota dofinansowania – 50 tys. zł.
Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert upływa 1 lutego 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Źródło oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,w,ramach,programu,Od,wykluczenia,do,aktywizacji.,Edycja,2021,4215.html

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas