twitter instagram YouTube

2020-10-06
Konkurs pn. Uwolnienie potencjału młodzieży

Konkurs pn. Uwolnienie potencjału młodzieży

Ogłoszono drugi nabór wniosków pn. Uwolnienie potencjału młodzieży (Unlocking youth potential) w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Obejmuje on trzy główne obszary wsparcia:

 1. Innowacje i eksploracja: projekty, które koncentrują się na nowych, eksperymentalnych rozwiązaniach w celu zwalczania bezrobocia wśród grup docelowych i zwiększania liczby trwałych miejsc pracy dla młodych ludzi.
 2. Transfer know-how i dobrych praktyk: projekty, które koncentrują się na przekazywaniu know-how i dobrych praktyk w zakresie inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w krajach europejskich w celu tworzenia lepszej jakości miejsc pracy i niższych wskaźników bezrobocia wśród młodzieży w grupach docelowych.
 3. Analiza i badania: ponadnarodowe sieci badawcze, które dzielą się pomysłami, teoriami, praktykami i doświadczeniami w zakresie oceny i przeprowadzania badań wpływu inicjatyw mających na celu zatrudnienie młodzieży; a także wspólne wnioski współpracujących instytucji badawczych planujących zwiększenie swoich możliwości poprzez wspieranie doktorantów w dziedzinie badań wpływu. Międzynarodowe analizy i oceny interwencji skierowanych do starszych (25+) młodzieży NEET, młodych kobiet NEET, długotrwale bezrobotnych i grup defaworyzowanych, a także badania nad wpływem pandemii COVID-19 na grupy docelowe to szczególne priorytety Funduszu .

Finansowane są inicjatywy mające na celu zapewnienie dostępu do zatrudnienia, edukacji lub szkolenia następującym grupom docelowym:

 • młodzi ludzie niepracujący, niekształcący się, nieszkolący się (NEET) w wieku od 25 do 29 lat mieszkający w małych miastach i na przedmieściach lub na obszarach wiejskich;
 • młode matki, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (NEET) w wieku od 25 do 29 lat; oraz
 • osoby długotrwale bezrobotne w wieku od 25 do 29 lat.

Kwalifikowalnymi partnerami projektu mogą być podmioty, organizacje publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne, w tym między innymi:

 • gminy, organizacje należące do gmin lub będące ich częściową własnością, związki gmin
 • regiony, organizacje należące lub częściowo należące do regionów; stowarzyszenia regionów;
 • jednostki organizacyjne rządu centralnego, organizacje częściowo finansowane przez jednostki rządowe, przedsiębiorstwa państwowe, organizacje państwowe
 • publiczne i prywatne instytucje edukacyjne i badawcze
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje niedziałające dla zysku, przedsiębiorstwa społeczne, stowarzyszenia osób prawnych, fundacje i fundusze kapitałowe
 • spółki handlowe
 • spółdzielnie (produkcyjne, mieszkaniowe, konsumenckie)
 • organizacje wsparcia biznesu (inkubatory, centra start-upów itp.)
 • partnerzy społeczni (związki zawodowe, stowarzyszenia branżowe, stowarzyszenia pracodawców, izby przemysłowo-handlowe).

Wymagany jest udział partnerów z co najmniej dwóch uprawnionych państw. Koordynatorem projektu może być każdy uprawniony podmiot mający siedzibę w kraju beneficjenta (tj. w Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Estonii, Grecji, na Litwie, Łotwie, Malcie, w Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech). Partnerem projektu może zostać każdy uprawniony podmiot mający siedzibę w kraju beneficjenta, w Irlandii, Hiszpanii lub we Włoszech. Partnerem merytorycznym może być każdy uprawniony podmiot mający siedzibę w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, w kraju członkowskim UE nie wymienionym powyżej lub organizacja międzynarodowa.

Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 30 kwietnia 2024 r.

Na konkurs przeznaczono 11,5 mln euro. Kwota grantu powinna wynosić od 1 mln euro do 2 mln euro. dotacja nie może stanowić więcej niż 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. w przypadku partnerów projektu o statusie organizacji pozarządowych wkład rzeczowy w postaci wolontariatu może stanowić do 100% wymaganego dofinansowania projektu.

Termin składania wniosków upływa 5 stycznia 2021 r.

https://eeagrants.org/news/were-looking-best-projects-fight-youth-unemployment-europe

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas