twitter instagram YouTube

2016-10-17
Kształcenie zawodowe młodzieży w ramach WRPO

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – OSI Leszno, Konin, Gniezno

Celem Konkursu jest realizacja następujących typów projektów:

 1. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
  1. staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców,
  2. realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
  3. realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego,
  4. inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów,
 2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).
 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1 lub 2).
 4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
 5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez:
  1. wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające: kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego,
  2. rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań,
  3. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a lub ppkt. b).

 

UWAGA! W ramach konkursu można realizować wyłącznie projekty zgodne z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych tj: Leszno, Konin, Gniezno.

 

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 7 521 973,92 zł, w tym ogólna kwota przeznaczona na projekty zintegrowane wynosi 2 483 999,99 zł. Planowana alokacja dla poszczególnych OSI:

 • OSI Leszno: 1 399 723,92 zł, w tym kwota przeznaczona na projekty zintegrowane: 864 000 zł,
 • OSI Gniezno: 1 619 999,99 zł, w tym kwota przeznaczona na projekty zintegrowane: 1 619 999,99 zł,
 • OSI Konin: 4 502 250,01 zł.

Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego Beneficjenta (Projektodawcy) stanowiącego 10% wydatków kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków upływa 24 października 2016 r. Wnioski można składać od 22 września 2016 r. w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/83-Wzmocnienie-oraz-dostosowanie-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-do-potrzeb-rynku-pracy-831-Ksztalcenie-zawodowe-mlodziezy-tryb-konkursowy-1

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas