twitter instagram YouTube

2014-03-06
Maluch 2014

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. O środki z programu Maluch 2014 mogą starać się gminy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu.

Celem Programu jest realizacja polityki rodzinnej rządu odnoszącej się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi poprzez:

- stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4),

-   poprawę standardów funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi,

-   umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcie aktywności zawodowej,

-  wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo edukacyjnych dla małych dzieci, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności,

- zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Program „MALUCH” realizowany jest w 2014 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów: 

Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania.

Na moduł 1 przeznacza się 40 min zł - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 i 3;

Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu „MALUCH”.

Na moduł 2 przeznacza się 40 min zł - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 3;

Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.   

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na Program przeznaczono w 2014 roku kwotę 101 000 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Udział budżetu państwa w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania, przy czym w przypadku pozyskania źródeł finansowania zadania innych, niż środki własne i dotacja, dla potrzeb określenia udziału dotacji w kosztach realizacji zadania środki z innych źródeł traktowane są na równi ze środkami własnymi beneficjenta.

Dla modułu 1:

– w przypadku wydatków majątkowych - nie więcej niż 40 000 zł na 1 nowotworzone miejsce w 2014 r.,

– w przypadku wydatków bieżących - nie więcej niż 1 000 zł miesięcznie na 1 funkcjonujące miejsce utworzone w 2014 r.

Dla modułu 2:

– do 80 % wydatków bieżących przeznaczonych na finansowanie miejsc opieki tworzonych z udziałem programu „MALUCH” w latach 2011-2013, przy czym poziom pokrytego zapotrzebowania na wydatki bieżące w ujęciu procentowym podany będzie w ogłoszeniu o wynikach konkursu.

Dla modułu 3:

- nie więcej niż 300 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte opieką, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko. Ostateczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko uzależniona jest od liczby zgłoszonych w ofertach miejsc opieki nad dziećmi, zaś jej wysokość podana będzie w ogłoszeniu o wynikach konkursu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert:

moduł 1 - do dnia 2 kwietnia 2014 r.

moduł 2 - do dnia 19 marca 2014 r.

moduł 3 - do dnia 2 kwietnia 2014 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/kontakt-do-departamentu-polityki-rodzinnej/

Pliki do pobrania

 

Program 

Ogłoszenie 

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

Załącznik 4 

Załącznik 5 

Załącznik 6 

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas