twitter instagram YouTube

2019-03-27
Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Sport dla Wszystkich”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Sport dla Wszystkich”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2019 roku.

Główne cele konkursu:

  • wspieranie organizowanych w kraju polonijnych imprez sportowych, jak np. zawody sportowe, obozy sportowe z udziałem dzieci i młodzieży ze środowisk polonijnych, dających okazję do spotkań Polonii z różnych krajów z rówieśnikami z kraju;
  • wykorzystanie przedsięwzięć sportowych jako instrumentu zbliżenia Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski do kraju pochodzenia i wzmocnienia więzi z krajem ojczystym.

W ramach programu realizowane będą następujące zadania:

  • Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.
  • Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim.
  • Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.
  • Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej (odnoszących się do obszarów z pkt. 1-3).

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Na realizację zadań z zakresu Programu na 2019 rok przewidziano środki finansowe w wysokości 24 000 000 zł.

Wymagane jest aby Wnioskodawca, przewidywał w ramach realizacji zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości odpowiednio dla poszczególnych zadań:

nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania dla zadania 1, 2, 3.
nie mniejszej niż 30% całości kosztów zadania dla zadania 4.


Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.bip.msit.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas