twitter instagram YouTube

2021-07-30
Młoda Polska

Młoda Polska

Stypendia są przyznawane na realizację określonego projektu stypendialnego w takich dziedzinach jak: film, fotografia, literatura (w tym reportaż dziennikarski), muzyka, sztuki wizualne, taniec oraz teatr.

O KONKURSIE:
Organizatorem konkursu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS), w imieniu którego czynności prowadzi Narodowe Centrum Kultury (NCK).
Stypendia nie są przyznawane na opłacenie studiów w Polsce.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach konkursu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ STYPENDIUM:
Stypendium może być przeznaczone na realizację własnego projektu artystycznego w takich dziedzinach jak: film, fotografia, literatura (w tym reportaż dziennikarski), muzyka, sztuki wizualne, taniec, teatr.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Osoby fizyczne:
– zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
– będące polskimi obywatelami,
– urodzone nie wcześniej niż w 1986 roku.
O stypendium nie może ubiegać się osoba, która:

  1. Aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest MKDNiS,
  2. Realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest MKDNiS– przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium,
  3. Została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest MKDNiS, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem 3 lat od dnia wezwania do zwrotu.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:     
Min. 30.000 zł – maks. 50.000 zł, 100%.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski należy składać do 2 listopada 2021 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora www.konkursuhttps://nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/mloda-polska/aktualnosci/konkurs-o-stypendia-na-2022-rok 

KONTAKT:
Narodowe Centrum Kultury
T: (22) 210 0 122
arakowska@nck.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas