twitter instagram YouTube

2019-11-18
NOWATORSKIE DZIAŁANIA ANIMACYJNE

NOWATORSKIE DZIAŁANIA ANIMACYJNE

Program wspiera nowatorskie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

 

Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury. Wsparcie można otrzymać na  nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Termin składania wniosków trwa do 9 grudnia 2019r.

O PROGRAMIE:

Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa.

Wnioskodawca musi przedstawić we wniosku:
1) instytucjonalne doświadczenie w podejmowaniu działań na rzecz współpracy ze społecznością lokalną;
2) koncepcję rozwoju współpracy ze społecznością lokalną;
3) opis zasobów infrastrukturalnych i kadrowych, które wnioskodawca będzie mógł wykorzystać w ramach realizacji zadania i proponowany sposób ich wykorzystania.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w programie.
W realizacji zadania beneficjenta wspomaga wskazany przez NCK animator, który udziela wsparcia merytorycznego i fachowego w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej, a w szczególności pomaga przeprowadzić ewaluację projektu. 

 

CEL KONKURSU:

– inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności;
– zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.
Realizowane działania mają służyć przede wszystkim:
– inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury,
– odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej,
– wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego,
– poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami.
Jednym z oczekiwanych efektów programu jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców.
Dofinansowane zadanie składa się z 2 części.
Pierwsza część zadania obejmuje:
– przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej;
– opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających;
– dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości;
– stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji, obejmującego opisy, harmonogram działań, preliminarz wydatków oraz wskaźniki rezultatu;
– przeprowadzenie ewaluacji I części zadania.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i JST.


2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się beneficjenci programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2017-2019. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

 maks. 8.000 zł, do 100%.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 Termin składania wniosków do 9 grudnia 2019r.

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

17.02.2020r.-30.06.2020.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Regulamin na stronie internetowej organizatora konkursu tutaj 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas