twitter instagram YouTube

2021-03-05
NOWEFIO 2021

NOWEFIO 2021

Narodowy Instytut Wolności zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie NOWEFIO 2021 - nabór do 29 marca 2021 r.

CEL KONKURSU:
Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.
Cele szczegółowe: 1. Poprawa samoorganizacji społecznej. 2. Wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym. 3. Wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
W Programie NOWEFIO wyodrębniono cztery priorytety merytoryczne, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań oraz Priorytet 5 – Pomoc techniczna, w ramach którego zaplanowano środki przeznaczone na obsługę Programu NOWEFIO1.

Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy: jest przeznaczony dla organizacji małych, o zasięgu lokalnym i młodych stażem działania oraz grup nieformalnych. Realizacja projektów w ramach Priorytetu 1 odbywać się będzie poprzez wyłonienie zleceniobiorców, których zadanie polegać będzie na rozwoju i wzmacnianiu wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie obywatelkom i obywatelom realizacji oddolnych inicjatyw.

W ramach realizowanych zadań konieczne jest:

 • wykorzystanie mechanizmu regrantingu i wspieranie inicjatyw lokalnych w formule małych grantów oraz zapewnienia możliwości realizacji inicjatyw grupom nieformalnym;
 • prowadzenie działań o charakterze animacyjnym i edukacyjnym, mających na celu profesjonalizację, zwiększenie potencjału i trwałości oddolnych inicjatyw w społecznościach lokalnych przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów lokalnych i realizowanych przez nich działań;
 • przeprowadzenie ewaluacji na zakończenie zrealizowanego projektu.

Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
W ramach Priorytetu 2. wspierana będzie aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego, realizowana przez obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich. Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny pozwolić na zwiększanie aktywności i
samoorganizacji obywatelskiej w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania kapitału społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich).

Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3. powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji
przez 
kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.

Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich
Projekty realizowane w ramach Priorytetu 4. powinny przyczyniać się do poprawy zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe);
 •  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia str. 8 i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 •  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 •  spółdzielnie socjalne;
 • koła gospodyń wiejskich;
 •  ochotnicze straże pożarne;
 •  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników3

 WYSOKOŚĆ DOTACJI:

 • Środki przeznaczone na dotacje w Priorytecie 1 w 2021 wynosić będą 16 000 000,00 PLN.
 • Środki przeznaczone na dotacje w Priorytecie 2 w 2021 wynosić będą 20 800 000,00 PLN.
 • Środki przeznaczone na dotacje w Priorytecie 3 w 2021 wynosić będą 20 000 000,00 PLN.
 • Środki przeznaczone na dotacje w Priorytecie 4 w 2021 wynosić będą 20 000 000,00 PLN.
 • Środki przeznaczone na Priorytet 5 Pomoc Techniczną w 2021 wynosić będą 3 200 000,00 PLN.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 29 marca 2021 r. o godzinie 14.00,

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.,

DODATKOWE INFORMACJE:
Więcej informacji na stronie konkursu:https://niw.gov.pl/nowefio-2021-ogloszenie-o-konkursie/.

Szczegółowe pytania na temat Programu NOWEFIO będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 601-901-285 w dniach 08-29.03.2021 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: FIO@niw.gov.pl

Więcej szczegółów znajdziecie w:

Zachęcamy także do zapoznania się materiałami pomocniczymi dla organizacji zainteresowanych konkursem:

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas