twitter instagram YouTube

2018-03-22
Nabór w POWER: Programowanie strategiczne - przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-017/18 „Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego przedmiotem będzie opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu  na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym i jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

Kryteria wyboru projektów

W opisie wymagań konkursowych uwzględniono ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1, kryteria dostępu, kryteria horyzontalne oraz ogólne kryteria merytoryczne (oceniane punktowo) – pkt. 5.1 regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 100,00%. W ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.
Alokacja na konkurs wynosi 10 906 665,00 zł.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2018 r.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 19.03.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 06.04.2018 r. (do godz. 23.59).
Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej 
https://www.sowa.efs.gov.pl

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-017/18 z dnia 16.02.2018 r.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Katarzyna Jończyk, tel. 22 461 63 21, adres e-mail: katarzyna.jonczyk@mrpips.gov.pl

Ogłoszenie o naborze

https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-01718

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas