twitter instagram YouTube

2014-08-01
Nabór wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej

Urząd Miasta Leszna ogłosił ponowny nabór wniosków na realizację inicjatyw lokalnych. Inicjatywa lokalna to nowa forma współpracy Miasta Leszna z mieszkańcami, w celu realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta. Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych należy składać w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno w terminie do 25 sierpnia 2014r. do godziny 14:30.

INICJATYWA LOKALNA MOŻE DOTYCZYĆ:

  • działalności charytatywnej,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • edukacji, oświaty i wychowania,
  • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa),
  • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

1)  mieszkańcy miasta Leszna bezpośrednio ,

2)  mieszkańcy miasta Leszna za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Leszna oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi  w całym konkursie na rok 2014 zaplanowano kwotę 50 000zł. (jest to trzeci konkurs ogłaszany w ramach tej puli pieniężnej)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych należy składać w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno w terminie do 25 sierpnia  2014r. do godziny 14:30.

DODATKOWE INFORMACJE: 

- na stronie internetowej: http://bip.leszno.pl/dokument/10178

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas