twitter instagram YouTube

2016-02-10
Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Minister Sportu i Rekreacji ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego i w Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2016.

Celem Programu jest:

- zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do udziału we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w sportach i konkurencjach indywidualnych ujętych w programie igrzysk olimpijskich,

- zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym. 

W ramach Programu, dopuszcza się realizację zadań w:

- ACSS prowadzonych przez kluby AZS oraz przez stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,

- WCSS określonych przez stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wojskowym,

- OSSM LZS określonych przez stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim.

W ramach niniejszego konkursu zakłada się dofinansowanie zadań polegających na szkoleniu i współzawodnictwie sportowym młodzieży, realizowanych w ACSS, WCSS i OSSM LZS.

Wnioski mogą składać:

- certyfikowane kluby sportowe Akademickiego Związku Sportowego, zwane dalej „klubami AZS”,

- stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 15 200 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2016 r. Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie osobiście w siedzibie MSiT, lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa. O terminie wpływu wniosku decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres wnioskodawcy oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – ACSS / WCSS / OSSM LZS”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się an stronie Biuletynu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

źródło: www.bip.msit.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas