twitter instagram YouTube

2019-03-27
Nabór wniosków w ramach Programu „Kulturalne pomosty”

Instytut Adama Mickiewicza ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Kulturalne pomosty” na lata 2018-2022 realizowanego w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne”.

Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej, jej roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

W ramach programu dotacyjnego realizowane będą projekty odwołujące się do kreatywności i nowoczesności, ale też odnoszące się do kontekstu historycznego, oddające oryginalność i wyjątkowość naszej kultury oraz pokazujące Polskę jako kraj stanowiący niezbywalne ogniwo europejskiej kultury i tożsamości.

Zadania dofinasowane w programie powinny propagować postawy oparte na braku dyskryminacji na jakimkolwiek tle, szacunek i tolerancję dla wartości cenionych przez odbiorców z różnych kręgów kulturowych oraz ich doświadczeń historycznych.

Cennym będzie położenie nacisku na uwarunkowania polityczne, historyczne, społeczne i kulturalne, wspólne dla historii Polski i kraju, w którym zadanie ma być realizowane oraz ukierunkowanie na aspekt wspólnego świętowania niepodległości.

Ważnym merytorycznie obszarem jest dorobek kulturowy dwudziestolecia międzywojennego i jego współczesne reminiscencje.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych),
  • organizacje pozarządowe.

Przygotowane projekty muszą być zgodne z „Wytycznymi programowymi” odnośnie zakresu merytorycznego zadań. Dofinansowane zostaną zadania realizowane wyłącznie na terenie: Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Finlandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Chin, Gruzji, Japonii, Republiki Korei i USA.

Zrealizowane w ramach programu wydarzenia kulturalne powinny być skierowane w szczególności do studentów i młodzieży, ludzi kultury i nauki, twórców i artystów, środowisk opiniotwórczych, w tym: mediów, liderów opinii publicznej oraz użytkowników mediów społecznościowych.

W ramach programu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań: koncerty; wystawy; spektakle;  festiwale; przeglądy; konferencje dziedzinowe; pokazy; warsztaty; performance; wydarzenia site specific; prezentacje multimedialne; wydarzenia artystyczne poprzedzone rezydencją; wydarzenia interdyscyplinarne.

Budżet programu na rok 2019 wynosi 5 000 000 zł.

Kwota wnioskowanego dofinansowania musi mieścić się w przedziale od 25 000 zł do 500 000 zł. Dofinansowanie zadania wynosi do 85% całego budżetu zadania.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 27 marca 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/rusza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-zagranicznych-na-rok-2019/ 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas