twitter instagram YouTube

2017-01-02
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Celem Konkursu :

 jest uzyskanie materiałów i narzędzi, służących:
1)    popularyzowaniu wiedzy o Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT) – nowym rodzaju sił zbrojnych, budowaniu w społeczeństwie, w szczególności w grupie pracodawców i potencjalnych kandydatów do służby w OT, pozytywnego wizerunku Wojsk Obrony Terytorialnej jako rodzaju sił zbrojnych,
2)    kształtowaniu pozytywnego wizerunku żołnierzy pełniących służbę w WOT,
3)    zwiększeniu rozpoznawalności WOT,
4)    zwiększeniu świadomości opinii publicznej na temat zadań realizowanych przez WOT
w sytuacjach kryzysowych, takich jak ochrona ludności i mienia podczas klęsk żywiołowych, likwidacja skutków klęsk żywiołowych, akcje poszukiwawcze, ochrona zdrowia i życia ludzkiego, ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji
i dezinformacji oraz ataków w cyberprzestrzeni,
5)    promowaniu WOT jako nowoczesnej służby, pozwalającej łączyć rozwój zawodowy
ze służbą państwu, kształtującej wartości, takie jak wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych.

Na co można uzyskać dofinansowanie
Ze środków z dotacji mogą być finansowane działania z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej podmiotu realizującego zadanie publiczne, mające na celu pokrycie wyłącznie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego.

Kto może składać wnioski :Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadania publicznego są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.

Wysokość dotacji :
Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 150.000,00 zł.

Termin składania wniosków :
Wnioski należy składać do dnia 24.03.2017 r.

Termin realizacji zadania: 25.04 - 15.07.2017 r.
Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 12.04.2017 r.

Dodatkowe informacje :

http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-122017owzs-1032479o/ 


Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas