twitter instagram YouTube

2019-06-14
Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody

Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza konkurs w ramach WPRO na zadanie „Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody” Składanie projektów odbywa się do 28 czerwca.

O programie:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko Działanie 4.5 Ochrona przyrody Poddziałania 4.5.1 Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody Konkurs nr RPWP.04.05.01-IZ.00-30-001/19

Cele konkursu:
Celem Konkursu jest objęcie wsparciem projektów dotyczących ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000).

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000).

Kto może składać wnioski:

  • JST i ich związki;
  • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;
  • Samorządowe osoby prawne;
  • Organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
  • Szkoły wyższe;
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  • Jednostki naukowo-badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
  • Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.

Wysokość dotacji:
Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 6 500 000,00 zł i może ulec zmianie. Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 95% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż: · dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020 z dnia 10 stycznia 2019 r. (MIiR/2014‑2020/7(3)); · dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488). Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN

Termin składania:

Nabór wniosków o dofinansowanie jest planowany do 28 czerwca 2019 r. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29 marca 2019 r. od godziny 7.30 do 28 czerwca 2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 26 lutego 2019 r. Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy. Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu al. Niepodległości 3461‑714 Poznań.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/308


 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas